Гражданско дело 14235/2018 - Решение - 09-07-2019

Решение по Гражданско дело 14235/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е №2889

 

гр. Пловдив, 09.07.2019г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIІ-ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на девети юли две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 14235 по описа на същия съд за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

      Производството - по реда на чл. 250  от ГПК ( нов ) -  за допълване на  решение номер № 1586/19 на ПРС, постановено по настоящото дело.

    В исковата си молба, "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 000694749, със седалище в град София и адрес на управление: РАЙОН Витоша ул. Околовръстен път  № 260 , представлявана от П. Д. и М. В. , моли съда да постанови против ответника Т.Д.С., ЕГН **********,***, решение, с което да признае за установено съществуването на вземане на банката, за което тя се е снабдила със заповед за плащане.  Съдът е уважил иска изцяло, но  е пропуснал да се произнесе по цялото искане на страната – не е присъдил търсената с исковата молба законна лихва върху сумата , от датата на исковата молба до окончателното изплащане на вземането. В този смисъл е постъпила на дата 28.05.2019г молба от ищеца , който иска допълване на решението . 

   Насрещната страна , на която препис от искането е връчено, не се ангажирала в определения в тази разпоредба срок със становище по искането.

    Молбата  е допустима  и следва да се движи по реда на чл. 250 от ГПК.

   По същество , е основателна.

    Законната лихва, като последица от уважаването на иска,   е претендирана още с исковата молба. Такава лихва се дължи -  искът е изцяло уважен. Затова и решението следва да се допълни  ,като се присъди законната лихва върху сумата на главницата , от датата на подаването на исковата молба ( 21.05.2018г ) до окончателното изплащане на вземането. 

     Мотивиран от горното, съдът

                                               Р Е Ш И :

 

   Допълва решение  1586/19 на ПРС, постановено по гр. д. № 14235 по описа на същия съд за 2018г., като Признава за установено по отношение на Т.Д.С. , ЕГН **********,***, че в отношенията между страните , дължи на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 000694749, със седалище в град София и адрес на управление: РАЙОН Витоша ул. Околовръстен път  № 260 , представлявана от П. Д. и М. В.,   плащане на законната лихва върху главницата от 8857.83 лева, считано от  датата на подаването на заявлението -   21.05.2018г.  до окончателното изплащане на вземането, за която лихва е издадена  заповед за плащане № 4619/22.05.2018г .  по частното гражданско дело № 8149 по описа на ПРС за 2018г..  

 

     Решението подлежи на обжалване пред състав на ПОС, в срок от две седмици от датата на връчването му на страните .

                           

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :/П/

Вярно с оригинала!

КГ