Гражданско дело 14082/2018 - Решение - 21-11-2018

Решение по Гражданско дело 14082/2018г.

                                            

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3962                                    21.11.2018 година                              град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XXI граждански състав, в публично съдебно заседание на седми ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

                                                                  

при участието на секретаря Малина Петрова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14082 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 12- 19 от Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.

…………………………………………………………………………………….

Така мотивиран, съдът

                                                           Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна подадената молба с вх. № 52243/29.08.2018 г. по описа на ПРС от В.Т.П., ЕГН **********, с адрес: ***, против Р.В.П., ЕГН **********, с адрес: ***, за защита от домашно насилие, осъществено на 28.08.2018 г.

ОСЪЖДА В.Т.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Пловдив, в полза на бюджета на съдебната власт, държавна такса за образуваното дело в размер на 25 лева /двадесет и пет лева/.

ОСЪЖДА В.Т.П., ЕГН **********, с адрес: *** да плати на Р.В.П., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 400 лева /четиристотин лева/ - разноски за адвокатско възнаграждение за настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в 7- дневен срок от връчването му на страните.

                                                                                             

                                                           СЪДИЯ:п

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП