Гражданско дело 13966/2018 - Решение - 04-07-2019

Решение по Гражданско дело 13966/2018г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

№ 2819

 

04.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На  04.07.2019 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13966 по описа за 2018 година

СЪДЪТ

                                                       Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че В.М.К. с ЕГН **********, дължи на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище в гр. София и адрес на управление – Район Витоша, ж. к. Малинова Долина, ул. „Рачо Петков - Казанджията” № 4 - 6 : сумата от 818.06 лева /осемстотин и осемнадесет лева и шест стотинки/, представляваща непогасен остатък от главница по Допълнително споразумение от 16.02.2015 г.  към сключен между „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, от една страна и от друга - В.М.  К., в качеството й на кредитополучател Договор за потребителски кредит ......../26.02.2013 г., което вземане е прехвърлено от банката на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД по силата на сключен помежду им на 18.01.2016 г. Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/, за което вземане „ЕОС МАТРИКС” ЕООД се е снабдило със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 5607/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ гр. с. ведно със законната лихва от 04.04.2018 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА В.М.  К. с ЕГН **********, да заплати на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище в гр. София и адрес на управление – Район  Витоша, ж.к. Малинова Долина, ул. „Рачо Петков - Казанджията” № 4 - 6 : сумата от 25 лева /двадесет и пет лева/ държавна такса по производството по гр. д. № 13966/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. и сумата от 25 лева /двадесет и пет лева/ държавна такса по производството по ч. гр. д. № 5607/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХVІІ гр. с.

Решението не подлежи на обжалване.

Преписи на решението да се връчат на страните.

Страната, срещу която е постановено неприсъственото решение може да се защити по реда на чл. 240, ал. 1 ГПК.

Да се върне на Районен съд – Пловдив, ХVІІ гр. с. ч. гр. д. № 5607/2018 г. ведно със заверен препис на решението постановено по настоящото дело.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  14:00  часа.

 

 

 

                                       

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Букова

 

 

 

                                         СЕКРЕТАР: /п./ Марияна Михайлова

 

Вярно с оригинала!

ММ