Гражданско дело 13903/2018 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 13903/2018г.

 Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3021

гр. Пловдив, 15.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XXII състав, в публичното заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

 

при секретаря Лиляна Шаламанова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 13903 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.124 и сл. ГПК.

            Образувано е по искова молба от С.А.Е., ЕГН **********,*** и П.А.Т., с ЕГН **********, с адрес: *** срещу „Агромакс ЕЪР“ ЕООД, ЕИК 130121158, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община *****, с. *****, ул. „Георги Димитров“ № 47Б, представлявано от Е. Н. П. – ********, с която са предявени субективно кумулативно съединени искове за обявяване на недействителна на сделка, извършена с Нотариален акт № ******** по описа на СВ – Пловдив, в частта й, в която Н. А. К., ЕГН ********** – действащ като пълномощник на ищците С.А.Е. и П.А.Т. е прехвърлил на ответното дружество „Агромакс ЕЪР“ ЕООД собствените на ищците общо 1/3 идеални части върху следния недвижим имот:

Овощна градина, находяща се в местността „*****“, цялата с площ от 1.090 дка, четвърта категория, съставляваща имот № *****от масив № *** в землището на с. *****, с ЕКАТТЕ *****, общ. *****, обл. ******** при граници и съседи по представена скица, а именно: имот № *****– Полски път на Община *****, необработваема земя *****, имот № *****– овощна градина на наследниците на С. С. М., имот № ******– овощна градина на наследниците на П. Б. У., имот № ******– овощна градина на наследниците на И. К. К. и имот № *****– овощна градина на наследниците на Я. К. В..

   В исковата молба се твърди, че с описания нотариален акт лицето Н. А. К., ЕГН ********** е действал като пълномощник от страна на продавачите, в това число на ищците С.А.Е. и П.А.Т., като от тяхно име и за тяхна сметка е прехвърлил описания недвижим имот на ответника.

Твърди се, че ищците не са упълномощавали лицето Н. А. К. да ги представлява, в качеството на продавачи по посочена сделка, както и че не са подписвали приложеното към нотариалния акт пълномощно от С.А.Е. и П.А.Т., с рег. номер ****  за заверка на подпис и акт №****, извършени от М.К.Г.,*** , както и Декларации по чл.264, ал.1 ДОПК и Декларации по чл.25, ал.8 ЗННД.

С оглед изложеното са предявени настоящите искове за прогласяване на недействително на сделката за прехвърлените от името на ищците на притежаваните от тях идеални части на описания недвижим имот.

В срока по чл.131 ГПК е постъпил отговор от ответника „Агромакс ЕЪР“ ЕООД, с който се оспорва исковете по същество. Оспорва твърдението на ищците, че не са подписвали пълномощно в полза на Н. А. К. да ги представлява в нотариалното производство, като се разпореди със собствените им дялове от процесния имот. Оспорва се и твърдението на ищците, че не са подписали декларациите, приложени по нотариалното дело. Ответникът твърди, че е бил добросъвестен преобретател, доколкото към момента на продажбата е удостоверена собствеността на всички продавачи, както и на представителната власт на пълномощника им. Твърди, че е заплатил изцяло продажната цена на имота в брой.  

С оглед изложеното се иска отхвърляне на предявените искове.

         Пловдивският районен съд, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и по реда на чл. 235, ал. 2, вр. с чл. 12 ГПК, обсъди възраженията, доводите и исканията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявени са субективно съединени конститутивни искове с правна квалификация чл.42, ал.2 ЗЗД.

За да бъде уважени така предявените искове ищеците следва да докажат, че не са подписвали пълномощно, с което да овластят Н. А. К. да се разпорежда с притежаваните от тях идеални части от процесния имот. В тежест на ответника е да докаже, при установяване на горното, че ищците са потвърдили, в съответната форма, сключения без представителна власт договор.

С Определение от 14.11.2018 г. за признати и безспорни между страните са отделени обстоятелствата, че ищците са собственици общо на 1/3 идеални части от недвижимия имот, предмет на процесния договор, както и че е сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № ******** по описа на СВ – Пловдив, които обстоятелства са отделени като безспорни между страните.

Видно от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот акт № ******** по описа на СВ – Пловдив /л.7/ Н. А. К., в качеството си на пълномощник на П.А.Т. и С.А.Е.  с пълномощно с рег. рег. № ****** за заверка на подписите и съдържанието, извършени от М.К.Г.,*** е прехвърлил на „Агромакс ЕЪР“ ЕООД собствените на ищците идеални части от недвижим имот, представляващ овощна градина, находяща се в местността „*****“  цялата с площ от 1.090 дка, имот с № *****.

Видно от Решение № *** от ****** от ППЗСПЗЗ /л.67/ на наследниците на П. В. С. е възстановено правото на собственост на земеделски земи, в това число и на Овощна градина с площ от 1.090 дка в местността „*****“, имот с № *****/имот по т.7 от решението/.

Видно от удостоверение за наследници на П. В. С. /л.61/ негова наследница е С. П. С. – дъщеря, с наследствени права 1/3 ид.ч., съгласно чл.5, ал.1 ЗН.

Видно от Удостоверение за наследници на С. П. С. /л.66/ - нейни наследници с равни права са дъщерите й П.А.Т. и С.А.Е., предвид което в полза на ищците са преминали притежаваните от наследодателката им 1/3 ид.ч. от овощната градина, предмет на процесния договор за продажба.

Спорно по делото е дали при изповядване на нотариалната сделка ищците са били надлежно представлявани.

В тази връзка по делото са изслушани две Съдебно-почеркови експертизи – първоначална на вещо лице М.С. /л.136/ и повторна на вещо лице С.С. /л.150/, които категорично дават заключение, че пълномощно с рег. № ****** на М.К.Г.,*** /л.111 - оригинал/ за заверка на подписи и съдържание, въз основа на което Н. А. К. е продал собствените на ищците идеални части от Овощна градина с площ от 1.090 дка в местността „*****“, имот с № *****с договор за продажба, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот акт № ******** по описа на СВ – Пловдив не са подписани от ищците, както и имената не са изписани от тях.

Съдът кредитира така изготвените експертизи като обективни, безпристрастни и обосновани, даващи категорично заключение на база изследва достатъчен сравнителен материал по делото. 

С оглед изложеното съдът приема, че Н. А. К. не е надлежно упълномощен, пълномощните са нищожни, поради липса на съгласие, съгласно чл.26, ал.2, пр.2 ЗЗД.

Тълкувайки разпоредбата на чл.42, ал.2 ЗЗД договор сключен без представителна власт е недействителен, освен ако лицето от името на което е сключен договорът го потвърди. Договорът се намира в състояние на висяща недействителност, като същият поражда целените с него послдици само ако бъде потвърден.  В този смисъл е и Тълкувателно решение от 12.12.2016 г. по т.д. № 5/2014 г. на ОСГТК на ВКС.

В същата разпоредба – чл.42, ал.2, изр.2 ЗЗД е предвидено, че за потвърждаването се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за сключване на договора.

В случая формата за потвърждаване е писмена с нотариална заверка на подписите и съдържанието, съгласно чл.37, пр.2 ЗЗД.

По делото от страна на ответника не са представени доказателства за потвърждаване на извършената продажба без представителна власт от ищците, съгласно изискванията на чл.42, ал.2, изр.2 ЗЗД.

По делото е разпитана като свидетел Л.А. М. /протокол от о.с.з. 17.12.2018 г. /л.95/, която заявява, че като съсобственик на овощна градина в местността „*****“ е участвала в сделката по продажба на имота през 2016 г., чрез пълномощник, както и всички останали съсобственици. Свидетелката установява, че преди сделката – месец март 2016 г. купувачът е заплатил продажната цена на имота на нея, която е разпределила парите на останалите съсобственици, включително и на С. Е. и П.Т., като техните пари са предадени на **** им, която към този момент все още била жива и съсобственик на овощната градина.

Съдът кредитира показанията на така разпитаната свидетелка, но със същите не може да бъде установявани обстоятелства за доказването на които законът изисква специална форма. Отделно от това от показанията й не се установява, ищците да са потвърдили договора, доколкото същият към момента на плащането не е бил сключен. Дори и да е получена продажната цена преди сключване на договора, това обстоятелство не дава право да се сключва договор от тяхно име без надлежно учредена представителна власт.

Предвид изложеното съдът намира, че искът е доказан по основание и следва да бъде уважен, като бъде прогласен недействителността на сделката, извършена с Нотариален акт № **** по описа на СВ – Пловдив, в частта й, при която Н. А. К., ЕГН **********, действащ като пълномощник на ищците С.А.Е., ЕГН ********** и П.А.Т., ЕГН ********** е прехвърлил на ответното дружество „Агромакс ЕЪР“ ЕООД, с ЕИК 130121158 собствените на ищците 1/3 ид.ч. върху следния недвижим имот: Овощна градина, находяща се в местността „*****“, цялата с площ от 1.090 дка, четвърта категория, съставляваща имот № *****от масив № *** в землището на с. ***** с ЕКАТТЕ *****, общ. *****, обл. ******.

         Останалите събрани по делото доказателства като неотносими, съдът счита, за не необходимо да обсъжда.

По отговорността за разноските:

  С оглед изхода на спора право на разноски се пораждат за ищците, на основание чл.78, ал.1 ГПК. С.А.Т. доказа следните разноски: 50 лева – платена държавна такса, 10 лева за 2 бр. СУ, 150 лева – СГЕ. Ищците са съгласни, предвид  представения от адв. А.П. списък на разноски, че именно ищцата С.Е. е заплатила дължимата държавна такса по делото и разноски за СУ и СГЕ, поради което същите ще бъдат присъдени само на нея. Общо разноски за С.Е. – 210 лева, които следва да й се присъдят.

От страна на ищците са представени договори за правна помощ и съдействие /л.164 и л.166/, съгласно които на ищците е предоставена безплатна правна помощ по реда на чл.38 ЗА. Съгласно чл.38, ал.2 ЗА на адвоката се определя размер не по-малък от предвидения в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

На основание чл.7, ал.2, т.1 и ал.8 от Наредбата за размерите на минималните адвокатски възнаграждения, съдът определя адвокатско възнаграждение за адв. А.П. в размер на 600 лева за всяка една от ищците, формирано както следва: 300 лева, съобразно интереса по делото – чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата и 300 лева на основание чл.7, ал.8 от Наредбата, съгласно която при защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв. В случая по делото са проведени 5 съдебни заседания, поради което и за три съдебни заседание се дължат по 100 лева за всяко. На адв. А. П. следва да му бъде присъдено адвокатско възнаграждение в общ размер на 1200 лева, по 600 лева за двете ищци.

Така мотивиран, Пловдивският районен съд

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА сделката, извършена с Нотариален акт № ******** по описа на СВ – Пловдив, в частта й, при която Н. А. К., ЕГН **********, действащ като пълномощник на ищците С.А.Е., ЕГН ********** и П.А.Т., ЕГН ********** е прехвърлил на ответното дружество „Агромакс ЕЪР“ ЕООД, с ЕИК 130121158 собствените на ищците 1/3 ид.ч. върху следния недвижим имот: Овощна градина, находяща се в местността „*****“, цялата с площ от 1.090 дка, четвърта категория, съставляваща имот № *****от масив № *** в землището на с. ***** с ЕКАТТЕ *****, общ. *****, обл. *****, при граници и съседи по представена скица, а именно: имот № *****– Полски път на Община *****, необработваема земя *****, имот № *****– овощна градина на наследниците на С. С. М., имот № ******– овощна градина на наследниците на П. Б. У., имот № ******– овощна градина на наследниците на И. К. К. и имот № *****– овощна градина на наследниците на Я. К. В.. 

         ОСЪЖДА Агромакс ЕЪР“ ЕООД, с ЕИК 130121158, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община *****, с. *****, ул. „Георги Димитров“ № 47Б, представлявано от Е. Н. П. – ******** ДА ЗАПЛАТИ на С.А.Е., ЕГН **********, на основание чл.78, ал.1 ГПК, сумата в общ размер на 210 лева – разноски в производството.

         ОСЪЖДА Агромакс ЕЪР“ ЕООД, с ЕИК 130121158, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, община *****, с. *****, ул. „Георги Димитров“ № 47Б, представлявано от Е. Н. П. – ******** ДА ЗАПЛАТИ на адв. А.Д.П.,****** сумата в общ размер на 1200 лева – адвокатско възнаграждение, на основание чл.38 ЗА.

        

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивския окръжен съд.

 

Препис от решението да се връчи на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ Л. М.

 

Вярно с оригинала.

К. К.