Гражданско дело 13070/2018 - Определение - 13-08-2018

Определение по Гражданско дело 13070/2018г.

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ №8102

 

     гр. Пловдив, 13.08.2018 г.

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ-ти граждански състав, на 13.08.2018 г. , в закрито заседание в състав:

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. дело13070/2018 г. по описа на съда, и за да се произнесе, съобрази:  

     Производството е по реда на чл. 118 и следващите   от ГПК.   

     Делото е образувано по искова молба на „Стови 1„ ЕООД, ЕИК 115647133, със седалище и адрес на управление в Пловдив ,  против „Геран Био ” ООД , ЕИК 202490487, със седалище  и адрес на управление  София , Красно село , кв. борово , ул. Ястребец № 26 вх. а ап.11 А, като се иска да се осъди ответника да заплати на ищеца сума от общо 27 680.83 лева по трайни търговски взаимоотношения , представляваща цена по  договор за изработка. 

    Искът не може да се допусне за разглеждане по същество от районния съд в Пловдив.

    Предвид изложеното като факти в исковата молба – наличието на трайни търговски взаимоотношения, липсата на твърдения за отделни договори, и начина, по който се формира цената на иска – като сума по всички фактури , то  цената на иска надхвърля 25 000 лева ,  и оттук, да постанови решение по такъв иск е компетентен родово Окръжния съд  в Пловдив, на основание чл. 104 ал. 1 т . 4 от ГПК, като се има предвид, че настоящия съд не може  да релевира служебно възражение за местна неподсъдност на спора.   

    Затова делото пред ПРС следва да се прекрати с изпращането му на ОС Пловдив, доколкото съдът и служебно следи за спазване на родовата си компетентност.  

    Воден от изложеното , съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И  :

 

        Прекратява производството по гр. дело 13070 по описа на ПРС за 2018г , поради неподсъдност на иска на ПРС.  

 

       Изпраща гр. дело № 13070 по описа на ПРС за 2018г   на Пловдивски окръжен съд , по компетентност. 

 

      Определението подлежи на обжалване   пред състав на ПОС в срок от седем дни от датата на връчването му на ищеца .

             

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ