Гражданско дело 12872/2018 - Определение - 25-07-2019

Определение по Гражданско дело 12872/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8367, 2019 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 25.07.2019 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12872 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            На днешна дата в деловодството на състава е получена молба изходяща от Ж.С. и С.С.– законни представители на ищцовото дружество „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602, в която същите заявяват, че оттеглят предявените искове, поради което отпада необходимостта от извършване на допуснатите по делото две експертизи и молят съда да върне на дружеството заплатените депозитни средства за същите в размер на 260 лв.

            С оглед на така направеното оттегляне на предявените искове съдът е десезиран от разглеждането на същите, поради което производството по делото на основание чл. 232 ГПК следва да бъде прекратено, а на основание т. 13 от Тълкувателно решение 4/13 постановено по т. д. № 4 по описа на ВКС на РБ за 2013 г., тъй като делото има за предмет искове за установяване на вземания на дружеството по издадената му по ч. гр. д. № 5871 по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ гр. с. за 2018 г. заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, то последната следва да бъде обезсилена.

            Ето защо съдът :

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 12872 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2018 г. поради оттегляне на предявените искове.

            ОБЕЗСИЛВА издадената по ч. гр. д. № 5871 по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІ гр. с. за 2018 г. заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната.

            На основание чл. 7, ал. 2 ГПК преписи на определението да се връчат на страните.

            Да се върнат на ищеца преведените по депозитната сметка на Районен съд – Пловдив суми в размери от 120 лв. и от 140 лв. като депозити по допуснатите по делото две експертизи /вносни документи на листове 84 и 85 от делото/, като същите се преведат по посочената в молбата депозирана от законните представители на ищцовото дружество в деловодството на състава на 25.07.2019 г. банкова сметка.

            ***, че не следва да работят по поставените им задачи поради прекратяване на делото.

 

СЪДИЯ :  /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ