Гражданско дело 12822/2018 - Определение - 16-08-2018

Определение по Гражданско дело 12822/2018г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №8207

 

гр. Пловдив,16.08.2018 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V гр. състав, в закрито съдебно заседание на 16.08.2018 г. в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12822/2018 г. по описа на ПРС установи следното:

…………….

По изложените съображения и на основание чл. 232 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 12822/2018 г. поради оттегляне на молбата за защита от Г.Й.С., ЕГН: **********.

Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

Препис от определението да се изпрати на молителя.

След влизане в сила на определението препис от същото да се изпрати на Първо РУ на ОД на МВР – Пловдив.

Да не се изпраща препис от молбата и доказателствата на ответника по делото.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

КГ