Гражданско дело 12438/2018 - Решение - 16-07-2019

Решение по Гражданско дело 12438/2018г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

Номер 3034                                  Година 16.07.2019                              Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На седемнадесети юни                                          две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 12438 по описа за 2018 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                   Производството е по установителен иск по чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 415 от ГПК.

                  Ищецът „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2,  чрез К.Г.В.М., ***, в исковата си молба против против Н.С.Р. ЕГН **********,***, иска от съда да постанови решение, с което да установи, че ответника по делото им дължи сумите в размер на: 582,87 лева неизплатена главница по договор за паричен заем № *** г.; 47,63 лева договорна лихва за периода 16.12.2015 г. до 04.05.2016 г.; 350,60 лева неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода 16.12.2015 г. до 04.05.2016 г.; 118,79 лева обезщетение за забава за периода 17.12.2015 г. до датата на подаване на заявлението в съда – 06.03.2018 г.; ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК - 06.03.2018 г. до окончателното изплащане на дължимите суми, както и съдебни разноски и възнаграждение направени в хода на заповедното производствона основание чл.78 ал. 8 от ГПК и разноски направени в хода на настоящото производство както и юрисконсултско възнаграждение.

                  Ищецът твърди, че на 1.10.2016 г. е подписано Приложение 1 към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт" АД и „Агенция за събиране на вземания" ООД, по силата на което вземането на „Изи Асет Мениджмънт" АД, произтичащо от договор за паричен заем № ***г., е прехвърлено в собственост на „Агенция за събиране на вземания" ООД, ведно с всички привилегии и обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви. Договорът за заем съдържа изрична клауза, която урежда правото на кредитора да прехвърли вземането си в полза на трети лица. „Агенция за събиране на вземания" АД /понастоящем „Агенция за събиране на вземания" ЕАД/, ЕИК 203670940  била правоприемник на „Агенция за събиране на вземания" ООД, ЕИК 201318404.

           Твърди, че „Изи Асет Мениджмънт" АД упълномощило „Агенция за събиране на вземания" АД /понастоящем „Агенция за събиране на вземания" ЕАД/ в качеството си на цесионер по Договора за прехвърляне на вземания от 16.11.2010 г. от името на цедента и за своя сметка да уведоми длъжниците за извършената цесия.

           По реда на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД до ответника било изпратено от страна на „Изи Асет Мениджмънт" АД чрез „Агенция за събиране на вземания" ЕАД уведомително писмо с Изх.№ *** от 05.10.2016 г. за станалата продажба на вземания, чрез Български пощи с известие за доставяне на посочения в договора за кредит адрес на длъжника. Писмото било върнато в цялост с отбелязване върху обратната разписка „Пратката не е потърсена от получателя". На 12.07.2018 г. ищцовото дружество изпратило повторно уведомително писмо с изх.№ *** от 11.07.2018 г. чрез куриер на същия адрес на длъжника. Писмото отново било върнато в цялост.

           Твърди, че към исковата молба представя копие от уведомлението за извършената цесия от страна на „Изи Асет Мениджмънт" АД чрез „Агенция за събиране на вземания" ЕАД с изх.№ Изх.№ ***/ 11.07.2018 г., което да бъде връчено на ответника ведно с исковата молба и приложенията към нея. Позовава се на постановените от ВКС на основание чл. 290 и 291 от ГПК Решение № 3/16.04.14 г. по т. д. № 1711/2013 г. на I т. о. и Решение № 123/24.06.2009 г. по т. д. № 12/09 год. на II т. о.,съгласно които ако към исковата молба по иск на цесионера, е приложено уведомление на цедента до длъжника за извършената цесия, същото уведомление, достигнало до длъжника с връчване на препис от исковата молба, съставлявало надлежно съобщаване за цесията, съгласно чл. 99 ал. 3 пр. 1 ЗЗД, прехвърлянето на вземането пораждало действие за длъжника, на основание чл. 99 ал. 4 ЗЗД и същото следвало да бъде съобразено от съда, като факт от значение за спорното право.

           Твърди, че на 29.07.2015 г. между „Изи Асет Мениджмънт" АД /Заемодател/ и Н.С.Р. /Заемател/ бил сключен Договор за паричен заем с № ***, в съответствие с разпоредбите на Закона за потребителския кредит и на основание Стандартен европейски формуляр, предоставен предварително на Заемателя и съдържащ индивидуалните условия на бъдещия заем и предложение за сключване на договор за паричен заем, направено от Заемателя. С подписването на договора Заемодателят се е задължил да предостави на Заемателя парична сума в размер на 1000 лева, представляваща главница и чиста стойност на кредита. Редът и условията, при които Кредиторът отпуснал кредит на Кредитополучателя, се уреждали от Договора и Общите условия към него. Така предоставянето в собственост на посочената в договора сума от Заемодателя на Заемателя, съставлявала изпълнение на задължението на Заемодателя да предостави заема и създавала задължение на Заемателя да заплати на Заемодателя погасителни вноски, указани по размер и брой в Договора. Погасителните вноски, които Заемателят се задължавал да изплаща на Заемодателя, съставлявали изплащане на главницата по кредита, ведно с надбавка, покриваща разноските на заемодателя по подготовка и обслужване на заема и определена добавка, съставляваща печалбата на заемодателя, като лихвеният процент бил фиксиран за срока на Договора и бил посочен в него, при което общата стойност на плащанията по кредита е договорена в размер на 1147,40 лв. Така, договорната лихва по кредита била уговорена от страните в размер на 147,40 лв. Съгласно разпоредбите на Договора за паричен заем, Заемателят се е задължил да върне кредита в срок до 04.05.2016 г. на 20 равни двуседмични погасителни вноски, в размер на 57,37 /|ева всяка, като падежът на първата погасителна вноска е 12.08.2015 г., а падежът на последната погасителна вноска е 04.05.2016 г.

           С подписването на Договора за заем Заемателят удостоверява, че Заемодателят го е уведомил подробно за всички клаузи от този договор, съгласява се с тях, и че желае договорът да бъде сключен.

           Твърди, че на основание сключения Договор за паричен заем, в случай че Заемателят забави заплащането на падеж на погасителна вноска, включваща главница и договорна лихва по заема, с повече от 30 календарни дни, дължи на Заемодателя заплащането на такса за разходи (изпращане на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждане на телефонии обаждания, лични посещения и др.) за събирането на просрочените вземания в размер на 9,00 лв. Таксата за направени разходи се начислява за всеки следващ 30 дневен период, през който има погасителна вноска, чието плащане е забавено с повече от 30 календарни дни, като всички начислени разходи за събирането на просрочените погасителни вноски, които трябва да заплати заемателят, не може да надхвърлят 45,00 л в.

          Твърди, че на основание цитираните по-горе разпоредби на длъжника била начислена такса разходи за събиране на вземането в размер на 45 лв.

           Съгласно клаузите на договора, Заемателят се е задължил в 3-дневен срок от прдписване на договора за заем да предостави на Заемодателя обезпечение на задълженията му по договора, а именно: две физически лица - поръчители, всяко от които да отговаря на следните изисквания: да представи на Заемателя служебна бележка за размер на трудового възнаграждение, нетният размер на осигурителния му доход да е в размер над 1000,00 лв.; да работи по безсрочен трудов договор; да не е заемател или поръчител по друг договор за паричен заем, сключен с „Изи Асет Мениджмънт" АД; да няма неплатени осигуровки за последните две години; да няма задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ една година назад да е със статус не по-лош от 401 „Редовен", като поръчителите подпипсват договор за поръчителство ИЛИ банкова гаранция с бенефициер - Заемодателя, която е издадена след усвояване на паричния заем, в размер на цялото задължение на Заемателя по договора, която да е валидна 30 дни след крайния срок за плащане на задълженията по договора за заем. Предвид обстоятелството, че Заемателят не е представил на Заемодателя нито едно от договорените обезпечения, съгласно уговореното от страните, на същия е начислена неустойка за неизпълнение в размер на 701,20 лева, която страните са постигнали споразумение да бъде разсрочена на 20 равни вноски, всяка в размер на 35,06 лева, платими на съответните падежни дати на погасителните вноски по договора за заем. Така, погасителната вноска, която следва да заплаща Заемателят е в размер на 92,43 лева.

           На основание Закона за потребителския кредит и в съответствие с разпоредбите на сключения договор на длъжника била начислена лихва за забава в размер на действащата законна лихва за периода от 17.12.2015 г. до датата на подаване на заявлението в съда. Общият размер на начислената лихва бил 118,79 лева, който е съвкупност от лихвите за забава, изчислени за всяка отделна падежи рала, неплатена погасителна вноска, включваща главница и договорна лихва.

           Твърди, че длъжникът не е заплатил изцяло дължимия паричен заем към Дружеството. Сумата, която била погасена до момента, била в размер на 912,50 лв., с която били погасени както следва: неустойка за неизпълнение: 350,60 лв., такса разходи: 45,00 лв., договорна лихва: 99,77 лв., главница: 417,13 лв.

           ОТВЕТНИКЪТ Н.С.Р. ЕГН **********,***, редовно призован не се явява, не взема становище по исковете, не депозира отговор на исковата молба по смисъла на чл.131 от ГПК.

            С оглед посочените в исковата молба твърдения и представените по делото доказателства съдът намира предявените искове за вероятно основателни, поради което при наличие на предпоставките на чл. 238, ал. 1 ГПК и чл. 239, ал. 1 ГПК ще ги уважи, като бъде признато за установено дължимостта на претендираните суми в размер на: 582,87 лева неизплатена главница по договор за паричен заем № ………..; 47,63 лева договорна лихва за периода 16.12.2015 г. до 04.05.2016 г.; 350,60 лева неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода 16.12.2015 г. до 04.05.2016 г.; 118,79 лева обезщетение за забава за периода 17.12.2015 г. до датата на подаване на заявлението в съда – 06.03.2018 г.; ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК - 06.03.2018 г. до окончателното изплащане на дължимите суми,  за които е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. №  3567 по описа за 2018 г. на РС- Пловдив, ХІІІ - ти гр. състав.

                        По отношение на разноските:

                        В хода на заповедното производство заявителят „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, е направил разноски в общ размер на 75,00 лева за държавна такса  и юрисконсулско възнаграждение, като същите са залегнали в заповедта за изпълнение.

                        Съобразно т. 12 от ТР № 4/2014 г. разноските, сторени в заповедното производство, включително когато не изменя разноските по издадената заповед за изпълнение, следва да се присъдят с решението по исковото производство, като съдът се произнася с осъдителен диспозитив. Предвид уважаването на иска, в полза на ищеца следва да се присъдят сторените в заповедното производство разноски, така както същите са залегнали и в заповедта за изпълнение.

                        А на основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят и направените в хода на настоящото производство разноски, които за ищеца са в размер на 325,00  лева, от които 175,00 лева за държавна такса и 150,00 лева за процесуално представителство.

            Воден от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

         

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.С.Р. ЕГН **********,***, че „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2,  чрез К.Г.В.М., ***, има вземане спрямо нея в размер на: 582,87(петстотин осемдесет и два лева и 87 ст.) лева неизплатена главница по договор за паричен заем № *** г.; 47,63(четиридесет и седем лева и 63 ст.) лева договорна лихва за периода 16.12.2015 г. до 04.05.2016 г.; 350,60(триста и петдесет лева и 60 ст.) лева неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода 16.12.2015 г. до 04.05.2016 г.; 118,79(сто и осемнадесет лева и 79 ст.) лева обезщетение за забава за периода 17.12.2015 г. до датата на подаване на заявлението в съда – 06.03.2018 г.; ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК - 06.03.2018 г. до окончателното изплащане на дължимите суми,  за които е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. №  3567 по описа за 2018 г. на РС- Пловдив, ХІІІ - ти гр. състав.

                        ОСЪЖДА Н.С.Р. ЕГН **********,***, да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2,  чрез К.Г.В.М., ***, сумата от 75,00 (седемдесет и пет)лева разноски по направени в хода на заповедното производство, развило се по ч.гр.д. № 3567 по описа за 2018 г. на РС- Пловдив, ХІІІ - ти гр. състав.

                       ОСЪЖДА Н.С.Р. ЕГН **********,***, да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2,  чрез К.Г.В.М., ***, сумата от 325,00(триста двадесет и пет)лева, разноски по настоящото производство.

                        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала.

ЛШ