Гражданско дело 12427/2018 - Решение - 16-07-2019

Решение по Гражданско дело 12427/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3039                                     16.07.2019 година                                град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVII - ти граждански състав, в закрито заседание на 16.07.2019г, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

                                                                  

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12427 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК и е образувано по искане на ищец Г.А. чрез адв. Д.Б.  за допълване на постановеното по делото решение в частта му относно осъждането на ответник „Терра Кредит“ ООД сумата от още 194.44 лева или общо 394.44 лева с обосноваване, че с определение от 27.02.2019г. съдът е допуснал увеличаването на иска от 200лева на 394.44 лева.

Препис от искането е връчено на ответник „Терра Кредит“ ООД на 01.07.2019г., който в едноседмичен срок не взема становище и не подава отговор на искането.

Съдът след като се запозна с искането на ищеца намира следното.

Искането е основателно като следва да се квалифицира като искане за допускане поправка на ЯФГ, тъй като волята на съда е била да уважи изцяло предявения иск, но по погрешка е присъдена първоначално претендираната сума от 200 лева, вместо завишената сума от 394.44 лева съгласно допуснатото изменение с протоколно определение в открито съдебно заседание на 27.02.2019г.

Ето защо следва да се допусне поправка на ЯФГ както в диспозитива, така и в мотивите на съдебния акт.

Така мотивиран съдът

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на ЯФГ в решение № 2383/10.06.2019г. като навсякъде вместо погрешно изписаната сума от 200 лева ДА СЕ ЧЕТЕ  394.44 лева, а именно както следва:

в мотивите: на л. 121, параграф 4 и на л. 121- гръб, параграф 9, изр. второ

и на л. 122 в диспозитива:

„ОСЪЖДА на основание чл. 23 ЗПК вр. с чл. 55, ал.1, предл.1 ЗЗД„Терра Кредит“ ООД ООД с ЕИК 200737992 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Арсеналски № 11, ет. 8, ап. 12 с *** К. М. да заплати сумата от 394,44 лева /триста деведесет и четири лева и 44 ст./, която се явява надвнесена извън платената главница от 2000 лева.“

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ : /п/ Веселин Атанасов

Вярно с оригинала!

КЯ