Гражданско дело 12427/2018 - Решение - 10-06-2019

Решение по Гражданско дело 12427/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  2383                      10.06.2019 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVII - ти граждански състав, в публично заседание на 13.05.2019 година в състав:

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

                                                                  

при участието на секретаря Елена Лянгова,

като разгледа докла.аното от съдията гражданско дело № 12427 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното

            Производството по делото е по обективно съединени искове с правна квалификация чл. 124 ГПК и чл. 55, ал.1, предл. първо ЗЗД.

            Ищец Г.Б.А. с ЕГН ********** *** чрез а.. Д.Б. иска да се признае за установено по отношение на ответник „Терра Кредит“ ООД с ЕИК 200737992 със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. А. №., ет., ап.с у.К. М., че сключения с ответника договор за потребителски кредит от .. е недействителен на основание чл. 22 ЗПК поради нарушаване на императивни норми на

1.      чл. 10, ал.1 ЗПК – шрифтът на текстовата част от договора бил по-малък от 12;

2.      чл. 11, ал.1, т.10 ЗПК – липсвало посочване на общата сума дължима от потребителя;

3.      чл. 11, ал.1, т.9 ЗПК – липсвало посочване в договора на условията за прилагане на договорения лихвен процент;

4.      чл. 11, ал.1, т.11 – липсвало посочване в погасителния план разпределението на вноските измежду дължимите по договора суми.

 

Твърди се още, че договорената възнаградителна лихва била нищожна поради противоречието й с добрите нрави, нищожна била предвидената в погасителния план към договора застраховка, тъй като дългът по договора включвал само главница и надбавка, а в погасителния план била включена графа „застраховка“, поради клаузата за включването й не била договорена с оглед на което и тази застраховка била нищожна поради липса на съгласие.

Иска се от съда да се признае за установено по отношение на ответник „Терра Кредит“ ООД, че сключеният с ищцата договор за потребителски кредит от .. е нищожен на изброените основания и да бъде осъдено дружество да заплати сумата от 200 лв., която е получена извън главницата и която сума се явява получена без основание.

Евентуално, се иска да бъде прогласена за нищожна клаузата от договора, в която е уговорена възнаградителната лихва поради противоречието й с добрите нрави и да се осъди ответника да върне платеното без основание в размер на сумата от 100 лв, както и се иска отново при условията на евентуалност по отношение на първите два иска да бъде прогласена за нищожна уговорката за задължителната застраховка поради липса на съгласие и да бъде осъден ответника да върне полученото без основание в размер на сумата от 100 лв. За всяка от сумите за които се твърди, че са получени на нищожно основание се претендира законната лихва за забава от датата на подаването на исковата молба – 01.08.2018г. до окончателното им изплащане. Евентуалните искове се заявяват в случай на отхвърляне на главния иск за обявяване на сключения договор за кредит за недействителен и в случай на отвхърленя на иска за осъждането на ответника за заплащане на сумата от 200 лева получена без основание.Ангажират се доказателства. Претендират се разноски.

В срока за отговор по чл. 131 ГПК е постъпила молба вх. № 67495/12.11.2018г. от ответник „Терра Кредит“ ООД с която се заявява, че задължението на ищцата е продадено на „Дудъл 1“ ЕООД, който пък от своя страна го е прехвълил на „Макс Колект“ ООД поради което и ответника няма пасивна процесуална легитимация за отговаря по предявения иск.

С определение № 99/04.01.2019г. съдът е отхвърлил възражението за недопустимост на производството. Определението не е обжалвано от ответника и е влязло в законна сила, поради което и подсъдността е стабилизирана.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност и на основание чл. 12 ГПК намира за установено следното от фактическа и правна страна.

С договор за потребителски кредит /заем/ № .сключен на .. ищцата е получила в заем сумата от 2000 лева – главница от „Терра Кредит“ ООД. Видно от приетата по делото счетоводна ескпертиза, приета и неоспорена от страните, изготвена от вещото лице Д.Т.К. до настоящият момент е изплатена сумата от 1099.09 лева – главница, сумата от 241.36 лева договорна лихва, сумата от 72 лева – такси или общо 1 412.45 лева. Вещото лице констатира, че ищцата е изплатила в полза на „Терра Кредит“ ООД и сумата от 981.99 лева, която е била начислена в погасителния план към договора за кредит – л.100-101 от делото и като част от дължимата седмична вноска, която е била формирана от 63.81 лева и застраховка от 44.75 лева. Вещото лице посочва, че общо изплатени суми по процесния договор от ищцата са в размер на  2 394,44 лева.

Съгласно чл. 10, ал.1 ЗПК ДВ, бр. 35 от 2014г. в сила от 23.07.2014г. договорът за потребителски кредит се сключва в писмена форма, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин, като всички елементи на договора се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт – не по-малък от 12, в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора.

Видно от приетата по делото и неоспорена от страните съдебно-графологична експертиза от вещото лице М.С., която съдът кредитира и възприема като компетентно изготвена и безпристрастна шрифтът на договора за потребителски кредит /заем/ № .сключен на .. на л.94-99 е 9.

Следователно, договорът не съответства на изискването на чл. 10, ал.1 ЗПК документът който да го обективизира да е с шрифт не по-малък от 12.

На основание чл. 22 ЗПК при неспазване изискването на чл. 10, ал.1 ЗПК договорът за кредит се явява нейдействителен. Нищожността е изначална и не може да бъде санирана. Нищожността е уредена от императивна правна норма, действаща към момента на сключването на договора.

Съгласно чл. 23 ЗПК потребителят връща чистата стойност на кредита, т.е главница. Видно от експертизата ищцата е надплатила 394.44 лева над сумата от 2000 лева, която е получила в заем. Следователно има право на възстановяване на сумата от 394.44, но до колкото искът е предявен за сумата от 200 лева следва да се уважи до този размер.

Предвид нищожността на основанието по чл. 10, ал.1 ЗПК съдът не следва да разглежда останалите заявени основания за нищожност.

На основание чл. 78 ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят сторените от него разноски в размер на сумата от 100 лева за държавна такса 250 лева за експертизи, а на основание чл. 38 от Закона за а.окатурата 300 лева в полза на процесуалния представител – а.. Б..

Така мотивиран съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА на основание чл. 22 вр. с чл. 10, ал.1 ЗПК за недействителен договор за потребителски кредит /заем/ № .сключен на .. между Г.Б.А. с ЕГН ********** *** и „Терра Кредит“ ООД ООД с ЕИК 200737992 със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. А. №., ет., ап.с у.К. М.;

ОСЪЖДА на основание чл. 23 ЗПК вр. с чл. 55, ал.1, предл.1 ЗЗД„Терра Кредит“ ООД ООД с ЕИК 200737992 със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. А. №., ет., ап.с у.К. М. да заплати сумата от 200 /двеста/ лева, която се явява на.несена извън платената главница от 2000 лева.

ОСЪЖДА „Терра Кредит“ ООД ООД с ЕИК 200737992 със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. А. №., ет., ап.с у.К. М. да заплати в полза на Г.Б.А. с ЕГН ********** *** сумата от 350 лева разноски за настоящата инстанция;

ОСЪЖДА на основание чл. 38 ЗА „Терра Кредит“ ООД ООД с ЕИК 200737992 със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. А. №., ет., ап.с у.К. М. да заплати в полза на а.окат Д.Г.Б. ***100108640 с адрес: гр. П., ул. Б. П.№ 1 сумата от 300 лева, която представлява а.окатско възнаграждение за настоящата инстанция.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                 

                                                                      СЪДИЯ:/п/ Веселин Атанасов

 

Вярно  с оригинала.

Е.Л.