Гражданско дело 12343/2018 - Определение - 28-08-2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8478

гр. Пловдив, 28.08.2018 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V бр. състав, в закрито съдебно заседание на 28.08.2018  г. в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛИЛИЯ МИТЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12343 по описа за 2018 г., взе предвид следното:

 

Производството е образувано по исковата молба, предявена от  П.  Я.М. с ЕГН ********** срещу А.Е.Д., с която е предявен иск с правно основание чл. 127, ал. 2 СК за предоставяне упражняването на родителските права по отношение на детето на страните Б.П.М. с ЕГН **********  и постановяване режим на лични отношения между ответницата и детето.  С молба вх. № 49013/09.08.2018 г. спрямо ответницата е предявена и претенция за заплащане на издръжка считано от датата на молбата  до настъпване на причина за изменението или прекратяването й.

С молба от 23.08.2018 г. ответницата е посочила, че ищецът е починал и моли за прекратяване на делото.

От служебно изискана справка по реда на Наредба №14/18.11.2009 г. се установява, че ищецът е починал.

Предвид посоченото съдът намира, че е налице пречка за продължаване производството на делото и същото следва да бъде прекратено. Смъртта на ищеца препятства развитието на процеса, тъй като претендираните от него права по отношение на детето Б.М.не са предмет на наследяване, поради което и неприложима е разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК. Със смъртта на единия родител упражняването на родителските права по отношение на детето се реализира от преживелия родител, поради което и производството по чл. 127, ал. 2 СК подлежи на прекратяване.

Предвид посоченото, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 12343 по описа на ПРС за 2018 година.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив.

Препис от определението да се връчи на ищцата.

 

СЪДИЯ:/п/ Л. Митева

 

 

            Вярно с оригинала!

РЦ