Гражданско дело 12331/2018 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 12331/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е №2981

 

12.07.2019 г., гр. Пловдив.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIІ-ти гр. състав, в открито съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

      при секретаря Катя Грудева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12331 по описа на същия съд за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производството е по реда на чл. 235 от ГПК - решение по съществото на исков спор.

    Искова молба на „ЕВН България Електроснабдяване „ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление в Пловдив , ул. Христо Г. Данов № 37, против Х. А.Ф. А., ЕГН **********,***,  с правно основание в чл. 79 и 86 от Закона за задълженията и договорите.

   Според изложеното в исковата молба , ищецът е електроснабдително  дружество , което по силата на договор при общи условия , продало на ответника  - небитов  клиент, електрическа енергия и мрежови услуги на стойност от 112.38 лева, като доставката била извършена в периода от 23.07.2015г до 15.07.2016г до обект, представляващ павилион в ЖК Т. №  в гр. П., с измервателна точка номер (ИТН) ****** и клиентски номер  ********. Доставката останала незаплатена  в уговорените в общите условия между страните срокове, съответно длъжника изпаднал в забава. Затова , освен стойността на доставката, се иска от съда да постанови решение, с което да  признае за установено съществуването на вземане и за обезщетение за забавата  , изчислено като еквивалент на законната  лихва , в размер от 24.83  лева , за период от 26.09.2015г до 07.03.2018г, и законната лихва от датата на подаването на исковата молба – 08.03.2018г до окончателното изплащане на вземането, тъй като за вземането си ищецът се снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение №  2485/ 13.03.2018г. по реда на чл. 410 от ГПК , издадена по частното дело № 3909 по описа на Пловдивски РС за 2018г. и връчена на длъжника по реда на чл. 47 ал. 5 от ГПК. Иска се и присъждане на разноските, направени по производството.

  Ответникът е оспорил иска чрез особен представител.

   Възразява се , че на А. Ш. му липсва качеството на небитов клиент на ищеца, като между страните изобщо отсъствал  договор. Моли се исковете да се отхвърлят.  

   Проведена е съдебно – техническа експертиза , която дава заключение , че по данни на електроразпределителното дружество „Електроразпределение Юг „ АД , през процесния период обектът на ответника – павилион в ЖК Т. е бил присъединен към електроразпределителната мрежа, като са предоставяни до него мрежови услуги на база 6 кВт  предоставена мощност.  Доставка (под формата на реална консумация) имало само в периода от 23.07.2015г до 22.08.2015г, като доставките са отчитани с годен електромер от одобрен тип и с първоначална проверка   през 2009г .

   Според заключението на вещото лице по проведената счетоводна експертиза, задълженията на ответника , за което има издадени фактури , с в размер от 112.38 лева- главница , и 26.09 лева лихви за периода от 26.09.2015г до 07.03.2018г, или общо 138.47 лева.  

   Искове с правно основание в чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 79 и чл. 86 от Закона за задълженията и договорите

   Исковете са допустими като  установителни. Сроковете по чл. 414 и чл. 422 от ГПК са спазени, като има идентичност межда вземането , описано в заявлението за издаване на заповед и заповедта за плащане , от една страна, и исковата молба , от друга.  

   При тези твърдения, факти и доказателства, съдът съобрази следното:

   Според заключението на вещото лице , обектът , представляващ павилион в близост до бл. * в ЖК Т., е бил електроснабден за целия процесен период; предвид нежилищния характер на обекта, съдът приема, че ответникът е "Небитов клиент" по смисъла на § 33а от ДР на Закона за енергетиката. Според чл. 92 от същия закон, отношенията между доставчик на електричество и краен ( небитов)  потребител, какъвто се явява ответната страна, се уреждат чрез договор, като крайният снабдител осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик. Данни за избран от ответника друг доставчик за периода няма, и доколкото не се спори , че павилиона се ползва от ответника,  (партидата за същия е разкрита на негово име), то има между страните договор за доставка на електричество до краен небитов клиент. 

    Или, искът е основателен, в  пълен размер, което влече след себе и основателност на иска за обезщетение за забавата, отново в пълен размер.   

  Разноските се присъждат в тежест на ответника , по списък, но като се има предвид,  че процесуалния закон лимитира възнаграждението на процесуален представител – юрисконсулт до размер от 150 лева. Затова и пълния размер на сторените от ищеца разноски е 484.60 лева, колкото следва да се присъдят. 

  Воден от изложеното и на основание чл. 235 от ГПК, съдът

                                                             Р Е Ш И: 

 

    Признава за установено в отношения между страните , че Х.А.Ф. А. Ш., ЕГН **********,***, дължи на „ЕВН България Електроснабдяване „ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление в П.******, плащане на следните суми , за които е издадена  заповед за изпълнение на парично задължение №  2485/ 13.03.2018г. по частното дело № 3909 по описа на Пловдивски РС за 2018г: 112.38 лева, стойност на  доставена  от 23.07.2015г до 15.07.2016г до обект, представляващ павилион в ЖК Т. № в гр. П., ИТН ******* и клиентски номер  ***********, обезщетение за забава от 24.83  лева  за периода  от 26.09.2015г до 07.03.2018г, и законната лихва върху главницата  от датата на подаването на исковата молба – 08.03.2018г до окончателното изплащане на вземането.

 

    Осъжда  Х. А.Ф. А. Ш., ЕГН **********,***, да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване „ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление в Пловдив , ул. Христо Г. Данов № 37, сумата от 484.60 лева разноски по делото. 

 

     Решението подлежи на обжалване пред състав на ПОС , в срок от две седмици от датата на уведомлението до страните.

                                      

       

                                                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ