Гражданско дело 1207/2018 - Определение - 05-04-2018

Определение по Гражданско дело 1207/2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№3561

 

гр. Пловдив 05.04.2018  г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ гр. състав, в закрито съдебно заседание на 05.04.2018 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

като разгледа гр. дело № 1207 по описа на съда за 2018 г., намери следното:

 

……………………………………………………………………….

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

Прекратява производството по гр. дело № 1207/2018 г. по описа на Районен  съд - гр. Пловдив - VІІІ гр. състав.

Изпраща   делото по подсъдност на Районен съд – гр. София.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните, включително и на втория ответник – „***“ ЕООД – гр. ***.

СЛЕД влизане в сила на определението ДА СЕ ИЗПРАТИ делото на Районен съд – гр. София.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

(Павел Павлов)

 

Вярно с оригинала!

В.Т.