Гражданско дело 11630/2018 - Решение - 21-08-2018

Решение по Гражданско дело 11630/2018г.

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3160                                  21.08.2018 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVІ граждански състав, в публично заседание на четиринадесети август през две хиляди и осемнадесет година, в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА                                                          

при участието на секретаря Петя Карабиберова и прокурора Таня Георчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11630 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 2 и 3 от Закона за закрила на детето.

**********************************

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на детето С.А.Д., ЕГН: **********, с родители: майка- А.Д.Г., ЕГН: ********** и баща- А.Р.Д., ЕГН: ********** в ЦНСТДМУ- гр. С, ул. **** за срок до навършване на пълнолетие или до промяна на обстоятелствата, свързани с настаняването.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- С. да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да се обжалва пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

           

            Вярно с оригинала!

            ПК