Гражданско дело 11428/2018 - Решение - 21-08-2018

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3155                                  21.08.2018 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІI граждански състав, в публично заседание на четиринадесети август две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

                                                                  

при участието на секретаря Петя Карабиберова и прокурора Таня Георчева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11428 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 26, ал. 1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 3 от Закона за закрила на детето.

******************************************************************

Поради изложеното съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на ****** А. М. Д., ЕГН **********, род. на *** г., от **** – М. А. Д., ЕГН ********** и **** - непосочен в удостоверението за раждане, в ***** на **** – М.А.В., ЕГН **********, живуща на адрес: ***, за период до навършване на пълнолетие на ***** на детето, а именно до 16.10.2022 г. или до възникване на законна причина за прекратяване на настаняването.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” - Стамболийски да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                                       СЪДИЯ: /п/ Надежда Славчева

 

 

Вярно с оригинала.

Д. К.