Гражданско дело 11368/2018 - Решение - 12-07-2019

Решение по Гражданско дело 11368/2018г.

      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 2970

гр. Пловдив, 12.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XXII състав, в публичното заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮДМИЛА МИТРЕВА

 

при секретаря Лиляна Шаламанова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11368 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.124 и сл. ГПК.

С определение № 7331/18.07.2018г. на осн. чл. 213, ал. 1 от ГПК в едно производство са съединени за съвместно разглеждане гр. д. № 11368/2018г. на ПРС, гр.д. № 11466/2018г. на ПРС и гр.д. № 11468/2018г. на ПРС, като производството продължава под номера на най-рано образуваното дело гр.д. № 11368/2018г.

Образувано е по искова молба по искова молба, предявена от ГЕО-МАР 03 ЕООД, ЕИК 131555691 против С. и К. ООД, ЕИК 160064033, „ДЖИ ЕС ТИ 71“ ЕООД, ЕИК 201976536 и ГАЛАКСИ – Н ЕООД, ЕИК 202004316, с която се иска да бъде признато за установено по отношение на ответниците, че дължат на ищеца сумата от общо 4980 лева- главница, от които С.и К.ООД дължи 971,10 лв., ГАЛАКСИ- Н ЕООД дължи 2004,45лв. и ДЖИ ЕС ТИ 71 ЕООД дължи 2004,45лв., представляваща неплатено възнаграждение по договор за абонаментно почистване на търговски център за периода 01.02.2018г.-28.02.2018г., ведно със законната лихва от 13.04.2018г. до окончателното плащане, за които суми е издадена заповед № *** за изпълнение № *** по ч.гр.д. № 6059 на ПРС, X гр.с.

В исковата молба се твърди, че тримата ответници са съдружници в ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ГАЛАКСИ ТРЕЙД ЦЕНТЪР“, ЕИК 176453093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 53, като дяловото им участие било както следва: -      С.и К.ООД, процентно участие в дружеството - 19,5%,  ГАЛАКСИ - Н ЕООД, процентно участие в дружеството - 40,25%, ДЖИ ЕС ТИ 71 ЕООД, процентно участие в дружеството - 40,25%. На 03.08.2017г. между ищецът и ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ГАЛАКСИ ТРЕЙД ЦЕНТЪР“ бил сключен договор за абонаментно почистване на търговски център със срок на действие 12 месеца, който бил прекратен предсрочно, считано от 01.03.2018г. Страните договорили ежемесечно възнаграждение в размер на 4980 лева, с вкл. ДДС,  като сумата била дължима в 30 дневен срок от издаването на фактура. За извършените от ищеца услуги за периода 01.02.2018г. до 28.02.2018г. била издадена фактура № ***, която била представена в счетоводството на ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ГАЛАКСИ ТРЕЙД ЦЕНТЪР. Впоследствие обаче не последвало плащане на възнаграждението на ищеца, поради което последният сезирал Районен съд П. със заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. По образуваното ч.гр.д. № *** на ПРС, X гр.с. била издадена заповед за изпълнение с предмет процесните вземания. В законоустановения срок постъпили възражения от тримата длъжници, поради което за ищеца възникнал правен интерес от предявяване на настоящия иск. По изложените съображения моли за уважаване на иска. Претендира разноски.

В законоустановения срок по чл. 131 от ГПК ответникът С.и К.ООД е депозирал отговор на исковата молба, с който взема становище за недопустимост и неоснователност на предявения иск. Признава обстоятелството, че е съдружник в ДЗЗД консорциум „Галакси трейд център“, с дялово участие 19,50 %. Не оспорва твърдението, че между страните е сключен договор за абонаментно почистване на търговски център, както и че договорът е прекратен предсрочно.  Твърди, че ищецът не бил изпълнявал поетите от него задължения свързани с ежедневното почистване на търговския център. Поради неизпълнение на задълженията на ищеца договорът бил прекратен предсрочно.

В срока по чл. 131 от ГПК ответниците ГАЛАКСИ - Н ЕООД  и ДЖИ ЕС ТИ 71 ЕООД не са депозирали отговор на исковата молба.

Пловдивският районен съд, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и по реда на чл. 235, ал. 2, вр. с чл. 12 ГПК, обсъди възраженията, доводите и исканията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от приложеното ч. гр. д. № *** г. по описа на ПРС,  вземанията по настоящото производство съответстват на тези по заповедта за изпълнение. Срещу заповедта са постъпили възражения от длъжниците в срока по чл.414, ал.2 ГПК. Исковете, по които е образуван настоящият процес, са предявени в едномесечния срок по чл. 415, ал.1 ГПК. Същите са допустими и подлежи на разглеждане по същество.

Предявени са обективно кумулативно съединени осъдителни искове с правна квалификация чл.422, ал. 1 от ГПК вр. чл. 266, ал. 1 ЗЗД.

За да бъде уважен така предявения иск ищецът следва, при условията на пълно и главно доказване, да установи установи, че между страните е възникнало валидно облигационно  правоотношение по договор за абонаментно почистване на търговски център с посочен в исковата молба размер на уговорено възнаграждение, по който той е изпълнил задължението си за почистване на обекта на договора, съгласно договора в процесния период. Ответниците следва да установят направените в отговора на исковата молба възражения, включително, че са отправили възражение до ищеца за некачествено изпълнение на работата при нейното предаване.

От справка Регистър Булстат към Агенция по вписванията /л.14/ се установява, че ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ГАЛАКСИ ТРЕЙД ЦЕНТЪР“ се състои от съдружниците „С. и К.“ ООД, с дялово участие 19,50 %, „ГАЛАКСИ – Н“ ЕООД, с дялово участие – 40.25 % и от  „ДЖИ ЕС ТИ 71“ ЕООД, с дялово участие – 40.25 %.

Между страните е безспорно, че между ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ГАЛАКСИ ТРЕЙД ЦЕНТЪР“ и ищеца „Гео – Мар 03“ ЕООД е сключен договор за абонаментно почистване на търговски център от 03.08.2017 г., което се установява и от приложения по делото договор /л.7/. Съгласно договорът ищецът се е задължил да извършва, със свои служители, дейности по почистване на Търговски център Галакси, находящ се в ***, при определени параметри. От своя стана, възложителя ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ГАЛАКСИ ТРЕЙД ЦЕНТЪР“ се е задължил да заплаща на изпълнителя – ищец по делото месечно възнаграждение в размер на 4980 лева с включен ДДС – чл.6, ал.1 от договора.

В съдебната практика се приема, че при гражданското дружество, каквото е безспорно е ДЗЗД КОНСОРЦИУМ „ГАЛАКСИ ТРЕЙД ЦЕНТЪР“ правата и задълженията се придобиват от съдружниците, които действат в рамките на гражданското съучастие. Страна по сделките с трети лица не е гражданското дружество, а отделния съдружник, респективно съдружници. Ако съдружникът е действал от името на всички съдружници в гражданското дружество, в качеството му на управител или като пълномощник, всички съдружници са кредитори и могат да упражняват правата по сключените от тяхно име и за тяхна сметка сделки. В отношенията с трети лица съдружниците в гражданското дружество не са солидарно отговорни, тъй като законът не предвижда такава отговорност. Солидарност за задължения съдружниците могат да уговорят в договора за гражданско дружество или в договора с трето лице. В този смисъл Решение 131 от 21.03.2014г. по  т.д.1121/2011г. на ВКС.

С оглед изложеното именно съдружниците са процесуално и материално легитимирани да отговарят за задълженията по договора, сключен от дружеството-консорциум.

Безспорно между страните е, че договорът е прекратен предсрочно, считано от 01.03.2018 г.

Ищецът твърди, че ответниците не са му заплатили месечното възнаграждение по договора за месец февруари 2018 г. в размер на 4980 лева.

Основен спор по делото е дали са изпълнени задълженията на ищеца по договора за месец февруари и дали ответникът е възразил срещу изпълнението.

В договора са посочени изчерпателно видовете дейности, които следва да бъдат извършвани от изпълнителя по договора – ежедневно и ежеседмично.

В тази връзка от страна на ищеца, въпреки изричните указания на съда, не бяха ангажирани доказателства конкретно за месец февруари 2018 г. да са извършвани дейностите, описани в договора – ежедневните такива и ежеседмичните, за които се дължи възнаграждение.

Като свидетел по делото от страна на ищеца е разпитана Р.Н.К. /протокол от о.с.з. от 05.06.2019 г. л.83/, чиито показания са в насока, че в обекта на договора е имало проблеми във връзка с почистването. Имало проблем с паркинга, тъй като имало подпочвени води и паркинга се е наводнявал през два-три дни. Паркинга се замърсявал и от ученици и всякакви други младежи, които пушели, пиели и затруднявали дейността на почистващия персонал, както и почистващият персонал не е могъл да извършва останалите си дейности по почистване на районите в магазина.

С показанията си, свидетелят не установя конкретно изпълнение на задълженията по договора за месец февруари. Не се установява конкретно в какво се е изразявала дейността по почистване на обекта за този конкретен месец. Свидетелката установява, че е било трудно на почистващия персонал да си вършат работата, поради налични подпочвени води и младежи, които замърсяват, което в крайна сметка, съдът счита, че не не ги освобождава от задълженията, предвидени по договора.

От показанията на свидетелката В.С.С., доведена от страна на ответниците /протокол от о.с.з. от 15.04.2019 г. л.76/ се установява, че обектът не е поддържан в добро състояние от служителите на ищеца, че не са изпълнявали задълженията си, доколкото паркинга бил непочистен, тоалетните не се почиствали и били в окаяно състояние, кошовете за боклук били препълнени. Свидетелката установява, че дори не е виждала служители на ищеца да почистват обекта. Установява, че е провела многократно разговори с управителя на консорциума, че обекта не е почистен добре, като получавала отговор, че липсвал персонал. Именно неизпълнението на задължението за почистване на обекта е довело до прекратяване на договора.

Съдът кредитира показанията на тази свидетелка, като обективни. Същата дава сведения за обстоятелства, които лично и непосредствено е възприела. Показанията й в общи линии се препокриват с показанията на свидетелката Р.К., която също заявява, че имало проблеми в почистването, че служителите на ищеца, не са могли да извършват дейностите си по почистване на районите в магазина. 

Видно от договора изпълнителят е имал задължения, както да почиства вътрешните помещения в обекта, така и паркинг зоната, което прави неоснователно твърдението на ищеца, че не са имали задължение да почистват паркинга.

На следващо място не се споделят и възраженията на ищец, че не са уведомявани от ответниците за некачествено изпълнение на възложената работа, доколкото свидетелката В.С., чиито показания съдът кредитира, дава сведения, че многократно е говорила с управителя на Консорциума, че не са доволни от изпълнението и че почистващия персонал не си върши работата.

Тези нейни показания се потвърждават и от изпратеното уведомително писмо, с които уведомяват ищеца, че прекратяват договора, поради неизпълнение на задълженията по договора, некачествено почистване и многократно отсъствие на персонала. Съдът приема, че това уведомление е получено от ищеца, доколкото самият той го представя като приложение към исковата молба /л.12/.

Предвид всичко изложено съдът приема, че по делото ищецът недоказа изпълнение на задълженията си предвидени в договора за почистване на обекта, предмет на договора, съгласно уговореното от страните, за месец февруари 2018 г., поради което и възнаграждение за този месец не му се дължи, предвид което искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

По отговорността за разноските:

С оглед изхода на спора и на основание чл.78, ал.3 ГПК право на разноски се пораждат за ответниците. Разноски са направени единствено от ответника „С. и К.“ ООД в размер на 1600 лева – видно от договор за правна защита и съдействие, в който се съдържа разписка за платена сума /л.71/, което следва да му бъде присъдено.

Така мотивиран, Пловдивският районен съд

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Гео – Мар 03“ ЕООД, ЕИК 131555691, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин – 8, бл.832, вх.1, ет.6, ап.12, представлявано от М.Р. – *** срещу „С. и К.“ ООД, ЕИК 160064033, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 177, ет.2, „Галакси-Н“ ЕООД, ЕИК 202004316, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 53 и „Джи Ес Ти 71“ ЕООД, с ЕИК 201976536, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 53, съдружници в ДЗЗД Консорциум „Галакси Трейд Център“, искове за признаване за установено, че ответниците дължат на „Гео – Мар 03“ ЕООД сумата в размер на 4980 лева, представляваща възнаграждение, дължимо по договор за абонаментно почистване от 03.08.2017 г. за периода 01.02.2017 г. до 28.02.2018 г., от които 971.10 лева, дължими от „С. и К.“ ЕООД, ЕИК 160064033, 2004.45 лева, дължими от „Галакси-Н“ ЕООД, ЕИК 202004316 и 2004.45 лева, дължими от „Джи Ес Ти 71“ ЕООД, с ЕИК 201976536, за които суми е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 6059/2018 г. по описа на ПРС.

ОСЪЖДА „Гео – Мар 03“ ЕООД, ЕИК 131555691, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин – 8, бл.832, вх.1, ет.6, ап.12, представлявано от М.Р. – *** ДА ЗАПЛАТИ на „С. и К.“ ЕООД, ЕИК 160064033, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 177, ет.2, на основание чл.78, ал.3 ГПК, сумата в размер на 1 600 лева – разноски в производството.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивския окръжен съд.

 

Препис от решението да се връчи на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала.

ЛШ