Гражданско дело 11342/2018 - Определение - 28-08-2018

Определение по Гражданско дело 11342/2018г.

П Р О Т О К О Л

Определение № 8490/28.09.2018 г.

Година 2018                                                                                       гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                        V  брачен състав

На двадесет и осми август                                                               2018 година

В  публично заседание в следния състав:

                                                           Председател: ЛИЛИЯ МИТЕВА

Секретар: Марина Кънева

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр.   дело     11342 по  описа  за 2018  година.

На поименното повикване в 09:34 часа се явиха:

*************************************************************

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е изцяло в интерес на детето,  поради което ще бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните СПОГОДБА относно следното:

УВЕЛИЧАВА месечната издръжка, която бащата Л.Д.Ч., ЕГН **********, е задължен да заплаща съгласно спогодба, одобрена с протоколно определение от 11.06.2014 г . по гражданско дело № 5714/2014 година по описа на  Районен съд – Пловдив, II брачен състав, на своето м. дете В.Л.Ч., ЕГН **********, чрез неговата майка М.В.Б., ЕГН **********, от 150 лева /сто и петдесет лева/ на 450 лева /четиристотин и петдесет лева/, считано от датата на завеждане на исковата молба - 09.07.2018 година до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.

Издръжката ще се заплаща до 5-то число на текущия месец, за който се отнася по банкова сметка, ***.

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени.

СПОГОДИЛИ СЕ:

/п./                                                /п./

/М.Б./                                          /Л.Ч./ 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./

Съдебната спогодба има сила на влязло в законна сила решение и не подлежи на обжалване.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 11342/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, V брачен състав.

ОСЪЖДА  Л.Д.Ч., ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Пловдив държавна такса в размер на 216 лева  ( двеста и шестнадесет лева) за настоящото производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от днес.

Съдът предупреди ответника за дължимостта на държавната такса в едноседмичен срок от днес. При неизпълнение на задължението за държавна такса ще бъде пристъпено към принудително изпълнение на същата.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 09:44 часа.

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ Л. Митева

                                                      СЕКРЕТАР: /п./ М. Кънева

Вярно с оригинала.

М.К.