Гражданско дело 11293/2018 - Определение - 07-08-2018

Определение по Гражданско дело 11293/2018г.

 

 

ПРОТОКОЛ

№ 7957

 

 

Година 2018                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                              III граждански състав

На седми август                                             2018  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ ПЕТРОВ

 

Секретар: Лиляна Шаламанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВ

гражданско дело  номер 11293 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

----------------------------------------------------------------------------------------

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 11293/2018г. по описа на ПРС, III гр.с., образувано по подадена молба от Ц.Д.Т., ЕГН ********** лично и в качеството си на майка и законен представител на малолетните деца И.Я.Т., ЕГН ********** и Е.Я.Т., ЕГН ********** против ответника Я.И.Т., ЕГН ********** за защита от домашно насилие.

ОБЕЗСИЛВА издадената заповед за незабавна защита по производството, отправена по реда на чл.247 ГПК с определение от 13.07.2018г.

ОСЪЖДА Ц.Д.Т., ********** лично и в качеството си на майка и законен представител на малолетните деца И.Я.Т., ЕГН ********** и Е.Я.Т., ЕГН **********, да заплатят на основание чл.78, ал.1 ГПК сумата от 25 лв., представляваща дължима такса за образуване на производството по актуална сметка за държавни такси на ПРС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес за молителите пред ПОС с частна жалба, както и в едноседмичен срок от връчване на препис от протокола от Я.И.Т..

        

 

               Протоколът се изготви в С.З.

 Заседанието се закри в 10:05 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: /п/

Вярно с оригинала.

ЛШ