Гражданско дело 11181/2018 - Определение - 01-08-2018

Определение по Гражданско дело 11181/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 7830           01.08.2018 година                            град Пловдив

 

 

Заместник- председателят на Районен съд- Пловдив, в закрито заседание на първи август две хиляди и осемнадесета година, като разгледа гражданско дело № 11181 по описа на съда за 2018 г., намира следното:

 

 

 

Производството по делото е образувано по подадена искова молба от С.И.П., против Министерство на енергетиката и Окръжен съд- Пловдив.

Предвид обстоятелството, че вторият ответник в процеса е Окръжен съд- Пловдив, всички съдии от Районен съд- Пловдив са преценили, че са налице предпоставките на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК за отвод и са си направили такъв, доколкото се намират в инстанционни отношения с него в качеството му на въззивна инстанция по контрол на постановените от тях актове.

С оглед така направените отводи на всички съдии, разглеждането на делото в Районен съд- Пловдив е невъзможно, поради което то следва да се прекрати и на основание чл. 23 ал. 3 от ГПК да се докладва на Председателя на Окръжен съд- Пловдив за изпращането му за разглеждане от друг равен по степен съд.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 11181 по описа на Районен съд- Пловдив за 2018 година, XXI гр. състав.

 

Делото да се докладва на Председателя на Окръжен съд- Пловдив за изпращането му за разглеждане от друг равен по степен съд.

 

 

                                               ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                     НА „БО“ на ПРС :/п/

                                                                   

                                                                         / Александър Точевски /

 

Вярно с оригинала.

АД