Гражданско дело 11171/2018 - Решение - 24-09-2019

Решение по Гражданско дело 11171/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3546                                   24.09.2019 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и четвърти септември през две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 11171 по описа за 2018 година.

 

         Производството е по чл.247 ГПК.

         Постъпила е молба от ищеца за поправка на очевидна фактическа грешка в частта на решението отнасяща се до разноските.

         Ответникът по молбата не е взел становище.

         Молбата е постъпила в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество – основателна.

         Видно е в мотивите, че съдът е формирал воля, че ответникът „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД дължи разноски в размер на 325,67 лева. Погрешно в диспозитива е посочено, че ответник по делото е „ЕВН България електроснабдяване“ АД.

От изложеното следва, че е налице разминаване между формираната от съда воля и нейното външно изразяване, което налага, съобразно чл.247, ал.1 ГПК, да бъде допусната поправка на очевидните фактическа грешка.

         Водим от горното, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА, на основание чл.247, ал.1 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №2420/11.06.2019г., постановено по гр.дело № 11171/2018г. по описа на ПРС, Х гр. състав, както следва: в диспозитива, на страница трета, ред двадесет и първи отгоре надолу, след думата „ОСЪЖДА“ вместо „ЕВН България електроснабдяване“ АД, ДА СЕ ЧЕТЕ : „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД”.

        

         Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщението пред Пловдивския окръжен съд.  

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./Ж.Желев/

 

         Вярно с оригинала

         ВД