Гражданско дело 11063/2018 - Определение - 06-08-2018

Определение по Гражданско дело 11063/2018г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е № 7981

 

гр. Пловдив,06 08  2018г.

 

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав, в закрито съдебно заседание на   06 08 2018 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

като разгледа гр д 11063 /2018г по описа на ПРС 3 бр с  и,  за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е образувано по искова молба на  А.А. П. ЕГН ********** – майка и законен представител на малолетната Е.С.Т. ЕГН ********** ,ПРОТИВ С. С. Т. ЕГН ********** на основание чл 150  от СК .С разпореждане от 05 07 2018Г. на ответника е бил изпратен препис от исковата молба ведно с приложенията, съгласно разпоредбата на чл.131 от ГПК, като му е указана възможността да изпрати писмен отговор в едномесечен срок. Същият е връчен на ответника. В рамките на дадения срок ответникът  е депозирал в ПРС отговор, с който ответника   е направил на основание чл.105 от ГПК възражение за неподсъдност на така заведеното дело на ПРС. Представено е  справка за постоянен и настоящ адрес на  ищцата и детето ,

Затова, и на основание чл.119, ал. 3 от ГПК съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 Прекратява производството по гр д 11063/2018г по описа на ПРС 3 бр с

Изпраща делото по подсъдност на РС гр В..

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на молителя.

След  влизане в сила на определението делото да се изпрати на РС гр В. .

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.