Гражданско дело 10841/2018 - Решение - 07-12-2018

Р Е Ш Е Н И Е

                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  4245                                                        07.12.2018 Година               Град  ПЛОВДИВ

 

                                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                              І граждански състав

На трети декември                                                                         2018 Година

В публично заседание в следния състав:

                    Председател: Анета Трайкова

Секретар: Цвета Тошева като разгледа докладваното от председателя гражданско дело номер 10841 по описа за 2018 година.

 

            Предявен е иск с правно основание член 422 ГПК вр. с чл. 415 ГПК, вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД , вр. с член 153, ал. 1 от ЗЕ .

Ищецът “ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с ЕИК 115016602 е предявил иск против Л.И.Н. с ЕГН ********** ***7, моли съда да постанови неприсъствено решение при условията на член 238 и следващите от ГПК, с което да се признае за установено по отношение на ответника съществуването на парично вземане от 138,43 лева главница, представляваща стойността на доставената топлинна енергия и цената на услугата дялово разпределение за периода 01.10.2016г. – 30.04.2017г.; обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва за периода 02.12.2016г. – 10.04.2018г. в размер на 15,58 лева, законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 11.04.2018г. до окончателното й изплащане. Иска се осъждане на ответника да заплати сторените в исковото и заповедното производство.

Ответникът Л.И.Н. не е представил отговор на исковата молба, не взема становище по иска, не ангажира доказателства, не изпраща процесуален представител по делото и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

Съгласно приложените по делото писмени доказателства – препис –извлечение от сметка се установява размера на задълженията за консумирана топлинна енергия за главницата и мораторната лихва.

Съдът констатира, че ответника не е представил отговор на исковата молба в срока по член 131 от ГПК, не е взел становище по иска, не е ангажирал доказателства, не е изпратило процесуален представител по делото за съдебното заседание на 03.1.2018г. и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Както се установява от събраните по делото доказателства, искът е вероятно основателен.

Поради това, с оглед направеното от процесуалния представител на ищеца юрк. П.в съдебното заседание  искане за постановяване на неприсъствено решение, съдът намира, че следва да се постанови неприсъствено решение по делото, с което да се уважи предявения иск.

Ответникът следва да заплати на ищеца направените разноски по производството в размер 75 лева платена ДТ по исковото производство и 25 лева платена ДТ по заповедното производство, както и юрк. възнаграждение в размер на 50 лева.

Мотивиран от горното, и на основание член 239, ал. 2 от ГПК, съдът

 

                                                РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА за установено в отношенията между “ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с ЕИК 115016602 и Л.И.Н. с ЕГН ********** *** съществуването на парично вземане от 138,43 лева главница, представляваща стойността на доставената топлинна енергия и цената на услугата дялово разпределение за периода 01.10.2016г. – 30.04.2017г.; обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва за периода 02.12.2016г. – 10.04.2018г. в размер на 15,58 лева, законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 11.04.2018г. до окончателното й изплащане, за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по член 410 ГПК № 3401 от 12.04.2018г. по ч. гр. дело № 5860 по описа на ПРС, ІV бр. състав.

ОСЪЖДА  Л.И.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на “ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с ЕИК 115016602  разноски в размер 75 лева платена ДТ по исковото производство и 25 лева платена ДТ по заповедното производство, както и юрк. възнаграждение в размер на 50 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Да се връчи решението на страните, КАТО заедно с преписът за връчване ДО ОТВЕТНИКА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ И  указания по член 240 от ГПК.

 

Районен съдия: /п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.