Гражданско дело 10751/2018 - Решение - 09-07-2019

Решение по Гражданско дело 10751/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

  2887     09.07.2019г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на десети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

при секретаря Марина Кондарева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 10751 по описа на съда за 2018 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

         Производството е образувано по иск за делба, с правна квалификация чл.34, ал.1 ЗС, във връзка с чл.69, ал.1 ЗН, по  реда на чл.341 и сл. ГПК. Намира се във втора фаза – по извършване на делбата.

         Съдът, като прецени всички събрани по делото доказателства и доводите на страните по вътрешно убеждение, прие за установено от фактическа страна следното:

         С влязло в сила Решение № 4307 от 12.12.2018г. е допусната съдебна делба по отношение на следните недвижими имоти:

1.                           Поземлен имот с идентификатор 62858.45.29 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.***, с площ 3936 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: оризище, категория при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 045029, съседи: 62858.45.28, 62858.45.490, 62858.45.30, 62858.45.498

2.                           Поземлен имот с идентификатор 62858.59.62 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.***, с площ 4 408 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 059062, съседи: 62858.59.432, 62858.59.22, 62858.59.82, 62858.59.21

3.                           Поземлен имот с идентификатор 62858.25.67 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.***, с площ 8 999 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 025067, съседи: 62858.25.260, 62858.25.68, 62858.25.79, 62858.25.77, 62858.25.66

4.                           Поземлен имот с идентификатор 73122.12.32 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-14/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.***, с площ 12 710 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, категория при неполивни условия: 3, номер по предходен план: 012032, съседи: 73122.12.41, 73122.12.43, 73122.12.28, 73122.12.29, 73122.12.31,

която да се извърши между: М.Г.К., ЕГН ********** ***, Т.Г.Б., ЕГН ********** ***, А.Г.В., ЕГН ********** ***, И.Г.В., ЕГН ********** ***, при квоти от правото на собственост: М.Г.К. – ¼ ид.ч., Т.Г.Б. – ¼ ид.ч., А.Г.В. – ¼ ид.ч., И.Г.В. – ¼ ид.ч.

В първо по делото заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата, проведено на 08.04.2019г., страните не са предявили претенции по сметки помежду си.

            По делото е прието заключение на изготвената съдебно-техническа експертиза, с което е дадено предложение за делба по квоти в четири дяла, като оформените дялове по площ и стойност са равни. Прието е и допълнително заключение на изготвената СТЕ, с което вещото лице е изработило предложението за делба в цифров вид, съгласно изискванията на Наредба № 3/2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Във връзка със способа за извършване на делбата е изразено становище, според което от възстановяване на имотите през 1996г. до момента те се владеят по определен начин, разпределени са между наследниците, поради което е направено искане имотите да бъдат разпределени между съделителите по чл. 353 ГПК, като Дял І бъде възложен на И.В., Дял ІІ – на А.В., Дял ІІІ – на М.К., Дял ІV – на Т.Б..

       При така възприетата фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

От най-съществено значение при избора на способ за извършване на делбата е обстоятелството на колко реални дяла са поделяеми допуснатите до делба имоти, тоест колко реални дяла могат да бъдат обособени от делбената маса. В случая делбените земеделски имоти са обособени в достатъчен брой дялове, за да може всеки съделител да получи реален дял. Принципно, в такъв случай извършването на делбата следва да стане или чрез жребий, или чрез разпределение - по реда на чл.353 ГПК. Делбата се извършва чрез разпределение когато извършването на делбата чрез теглене на жребий е невъзможно или много неудобно. Тегленето на жребий е невъзможно когато дяловете на съделителите не са равни, а е неудобно, когато това би довело до нецелесъобразно разпределение на имотите, до усложняване на отношенията между съделителите и до неудобства в изравняването на дяловете, свързани с установено ползване и направени подобрения /ППВС № 7/1973 г./. В конкретния случай трима от съделителите са изразили становище, че желаят делбата да бъде извършена чрез разпределение на имотите между тях, като в становищата им няма противоречие. Поради това съдът намира, че делбата на земеделските имоти следва да се извърши чрез разпределяне на дяловете между съделителите, съобразно квотите им в съсобствеността. Ищцата М.К. е изразила предпочитание към Дял ІІІ, ответникът И.В. – към Дял І, ответницата Т.Б. – към Дял ІV. Видно от заключението на вещото лице, дяловете са почти равни по площ и стойност. Поради това получилият Дял І следва да заплати на получилия Дял ІІ сумата от 0,50 лв. за стойностно уравнение на дяловете, а получилият Дял ІІІ следва да заплати на получилия Дял ІV сумата от 0,50 лв. за стойностно уравнение на дяловете.

            На основание чл.355 ГПК съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на 4% от стойността на дяловете, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Стойността на дяловете ще се определи, съобразно приетото заключение на съдебно-техническата експертиза по делото, което съдът възприема изцяло като компетентно и обективно дадено, неоспорено от страните.            

          По изложените съображения съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

          РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ, по реда на чл.353 ГПК на М.Г.К., ЕГН ********** *** следните недвижими имоти –

           ПИ 62858.25.289 /проектен/– нива с площ 4.500 дка, V категория, местност „***” по КК на с.***, при граници и съседи: 25.290, 25.66, 25.77, 25.79, 25.260

            ПИ 73122.12.92 /проектен/ – овощна градина с площ 3.173 дка, ІІІ категория, местност „***, при граници и съседи: 12.91, 12.93, 12.28, 12.41

         

     Общо 7.673 дка, с обща стойност на дела 6 323 лв.

 

          РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ, по реда на чл.353 ГПК на Т.Г.Б., ЕГН ********** *** следния недвижим имот –

          ПИ 62858.25.290 /проектен/ – нива с площ 4.499 дка, V категория, местност „***, при граници и съседи: 25.289, 25.79, 25.68, 25.260

          ПИ 73122.12.93 /проектен/ – овощна градина с площ 3.172 дка, ІІІ категория, местност „***, при граници и съседи: 12.92, 12.28, 12.43, 12.41

 

          Общо 7.671 дка, с обща стойност 6 322 лв.

 

                 РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ, по реда на чл.353 ГПК на А.Г.В., ЕГН ********** *** следните недвижими имоти

          Поземлен имот с идентификатор 62858.59.62 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.***, с площ 4 408 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 059062, съседи: 62858.59.432, 62858.59.22, 62858.59.82, 62858.59.21

           ПИ 73122.12.91 /проектен/ – овощна градина с площ 2.797 дка, ІІІ категория, местност „***, при граници и съседи: 12.90, 12.92, 12.29, 12.28, 12.41

 

          Общо 7.205 дка, със стойност 6 322 лв.

 

          РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ, по реда на чл.353 ГПК на И.Г.В., ЕГН ********** *** следните недвижими имоти -

          Поземлен имот с идентификатор 62858.45.29 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот с.***, с площ 3936 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: оризище, категория при неполивни условия: 5, номер по предходен план: 045029, съседи: 62858.45.28, 62858.45.490, 62858.45.30, 62858.45.498

          Поземлен имот 73122.12.90 /проектен/– овощна градина с площ 3.568 дка, ІІІ категория, местност „***, при граници и съседи: 12.91, 12.41, 12.31, 12.29

 

          Общо 7.504 дка, с обща стойност 6 323 лв.

 

          ОСЪЖДА М.Г.К., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 252.88 лв. /двеста петдесет и два лева и 88 ст./ лв. – държавна такса върху стойността на дела й.

          ОСЪЖДА Т.Г.Б., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 252.88 лв. /двеста петдесет и два лева и 88 ст./ лв. – държавна такса върху стойността на дела й.

          ОСЪЖДА А.Г.В., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 252.88 лв. /двеста петдесет и два лева и 88 ст./ лв. – държавна такса върху стойността на дела му.

          ОСЪЖДА И.Г.В., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата 252.88 лв. /двеста петдесет и два лева и 88 ст./ лв. – държавна такса върху стойността на дела му.

          ОСЪЖДА И.Г.В., ЕГН ********** *** да заплати на А.Г.В., ЕГН ********** *** сумата от 0,50 лв. /петдесет стотинки/ за стойностно уравнение на дяловете.

          ОСЪЖДА М.Г.К., ЕГН ********** *** да заплати на Т.Г.Б., ЕГН ********** ***,50 лв. /петдесет стотинки/ за стойностно уравнение на дяловете.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

Вярно с оригинала!

ДГ