Гражданско дело 10746/2018 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 10746/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 3033, 15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІІ гр. с.

 

На 18.06.2019  г.

В публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

СЕКРЕТАР: КАТЯ ГРУДЕВА

 

    като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 10746 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

    Производството е по реда на чл. 239 от ГПК – неприсъствено по съществото на спора решение.  

    Искове  на „ПИМК“ ООД , ЕИК 15536179 , със седалище и адрес на управление в с . Марково , общ. Родопи, област Пловдив , местност Захаридево № 43 А ,  против „Тренд Агро“ ООД , ЕИК 201525985, със седалище и адрес на управление в с. Найден Герово , общ. Съединение, област Пловдив, с правно основание чл. 79 от Закона за задълженията и договорите, имплицитно допустими като осъдителни.

    Според изложеното в исковата молба , между страните имало общо 220 броя неформални договора  за превоз на товари, по които ищецът ( превозвач ) превозил през 2016г . стока на ответника – силажна царевица. За превоза били съставени две данъчни фактури – с №№   1190000109/31.07.2016 год., на стойност от 32 740.80 лева с ДДС , и  №1100000616/15.08.2016 г. на стойност от 4747.20 лева с ДДС ( л.111 от делото), доведени до знанието на  ответното дружество. Плащания по фактурите не постъпили , ответникът изпаднал в забава за плащането на сумите ,  и затова се иска от съда да постанови решение, с което да бъде осъден ответника да  ги заплати на ищеца ( общо 37 488 лева по двете фактури) , ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба ( 28.06.2018г)  до  окончателното изплащане на вземането.

    Ответното дружество не се ангажира с участие в производството, няма подаден отговор на исковата молба или участие в откритото съдебно заседание, при редовно връчвани книжа  и призовки за първото открито съдебно заседание.     

      При тези факти, съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК досежно постановяването на неприсъствено решение по съществото на спора. Ответника е редовно уведомен, не е изпратил представител, не е депозирал отговор на исковата молба, не е взел каквото и да било участие в делото. Предупреден е за последиците от такова поведение. Исковете са  вероятно основателни с оглед представените по делото писмени доказателства, неоспорени от ответника ; няма пречка да бъдат уважени изцяло.

    Разноските по делото се присъждат в полза на ищеца, по списък.

     Воден от изложеното и на основание чл. 239 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

      Осъжда  „Тренд Агро“ ООД , ЕИК 201525985, със седалище и адрес на управление в с. Найден Герово , общ. Съединение, област Пловдив, ул. 4-та № 2 да заплати на  „ПИМК“ ООД , ЕИК 15536179 , със седалище и адрес на управление в с. Марково, общ. Родопи, област Пловдив , местност Захаридево № 43 А,  сумата от общо 37 488 лева  - реално  изпълнение на задължение  за плащане н а цената по  общо 220 броя договори за превоз на товари през 2016г, за която цена са съставени данъчни фактури  с №№   1190000109/31.07.2016 год., на стойност от 32 740.80 лева с ДДС , и  №1100000616/15.08.2016 г. на стойност от 4747.20 лева с ДДС, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба ( 28.06.2018г)  до  окончателното изплащане на вземането.

 

   Осъжда  „Тренд Агро“ ООД , ЕИК 201525985, със седалище и адрес на управление в с. Найден Герово , общ. Съединение, област Пловдив, ул. 4-та № 2 да заплати на  „ПИМК“ ООД , ЕИК 15536179 , със седалище и адрес на управление в с. Марково, общ. Родопи, област Пловдив , местност Захаридево № 43 А,  сумата от 3162 лева разноски по делото.

 

   Решението се основава на предпоставките за постановяването на неприсъствено такова и затова е окончателно. Страната, срещу която е постановено неприсъствено решение,  може да се защити по реда на чл. 240 ГПК.

 

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала!

КГ