Гражданско дело 10742/2018 - Решение - 02-10-2019

Решение по Гражданско дело 10742/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3613

 

Гр. Пловдив, 02.10.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело10742 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на Р.Т.Г. с ЕГН: **********, с адрес: *** 34, aп. 12 чрез а.П. с искане за допускане на явна фактическа грешка в решение от 02.08.2019 г. по делото състояща се в грешно посочване на периода за който се дължи вземането то 42,86 лв., признато в решението като задължение.

В молбата се твърди, че отбелязания период 01.02.2015 г.-15.11.2017 г. не съответства на исковата молба, тъй като не се притендират задължения за 2015 г. Поради направеното възражение за изтекла давност в периода 2013 г. и 2014 г. като дължими се явяват вземанията по фактури  от 2017 г. в общ размер от 42,86 лв. поради това правилния период е 16.10.2017 г.-15.11.2017 г.

В предоставения срок за отговор отсрещната страна не заявява становище.

Съдът като взе предвид данните по делото и становищата на страните както и искането на молителя намира от фактическа и правна страна следното.

С исковата молба се притендира от Водоснабдяване и канализация” ЕООД от Р.Т.Г. сумата от 341,09 лв. –главница-доставни ВиК услуги за периода от 18.02.2013-15.11.2017 г.,

С решение № 3276/02.08.2019 г. съдът е  признал за установено задължението на Р.Т.Г. спрямо „Водоснабдяване и канализация” ЕООД за сумата от 42,86 лв. –главница- доставени ВИК услуги определена за периода от 01.02.2015-15.11.2017 г. , като е отхвърлил  предявения иск за сумата от 298,23 лв. -главница -доставени ВИК услуги за периода от 18.02.2013 г. до 31.01.2015 г., тъй като е приел в мотивите, че поради отправено възражение за изтекла давност начислено вземане за периода 18.02.2013 г.-09.10.2014 г. не се дължи. Доколкото приетото за дължимо вземане от 42,86 лв.  лв. по две фактури от 2017 г. касае определено задължение за периода 01.07.2017-13.11.2017 г. , съдът намира, че правилния период на задължението е 01.07.2017-13.11.2017 г., което сочи наличие на явна фактическа грешка изразяваща се в резлика между формираната воля на съда в мотивите и действително изразената такава в диспозитива на решението. Същата следва да се отстрани като в диспозитива на съдебното решение на страница трета от същото в абзац първи на ред седми датите „…01.02.2015-15.11.2017 …“ се четат „ …01.07.2017-13.11.2017 …“

Предвид това искането за допускане на явна фактическа грешка се явява основателно и следва да се уважи.

 

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение3276/02.08.2019 г. по гр. дело № 10742 по описа за 2018 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на страница трета от същото в абзац първи на ред седми датите „…01.02.2015-15.11.2017 …“ да се четат „ …01.07.2017-13.11.2017 …“

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

СЪДИЯ: /п/

/Димитрина Тенева/

Вярно с оригинала

РС