Гражданско дело 1017/2018 - Решение - 01-08-2018

Решение по Гражданско дело 1017/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  3061                     01 08 018 град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   03 07 2018 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ДИАНА НАЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 1017 по описа за 2018 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

***********************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.Б.С. ЕГН ********** И И.А.С. ЕГН *********  , сключен  на **** в град  П., за което е съставен Акт за граждански брак №  **** на Община П. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Бракът МЕЖДУ  страните ,сключен на **** г. да бъде прекратен с развод като дълбоко и непоправимо разстроен, по взаимно съгласие

 

II. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА, МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА И РЕЖИМ НА

ЛИЧНИ КОНТАКТИ

 

Чл.2. /1/ След развода упражняването на родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете -А. И.С. - родена на ***  г. се предоставя на майката Т.Б.С.;

121 Определя се местоживеене на детето при майката на адрес: обл. П., общ. П., ул. *****,

Чл.3/1/ Бащата И.А.С., се задължава да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 130.00 лева (сто и тридесет лева) ,на дъщеря си А. И.С., действаща със съгласието на майката Т.Б.С., считано от момента на предявяване на иска за развод-18 01 2018г  до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжката ще се заплаща до 10-то число на всеки текущ месец.

Чл.4. Бащата И.А.С. може да осъществява личен контакт с дъщеря си А. И.С. всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, от 10,00 часа в съботния ден, до 17,00 часа в неделния ден, както и за един месец през лятото, когато майката Т.Б.С. не ползва своя годишен платен отпуск. При условие, че детето прояви желание за по-чести контакти с бащата, страните се споразумяват да не препятстват желанието на дъщеря си.

(2) С оглед на факта, че детето А. И.С. е на *** години и  предстои да навърши пълнолетие, родителите ще се споразумяват да се съобразяват с желанието на дъщеря си с кого от тях тя желае да прекара празниците през годината.

III. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИ

 

Чл.5. След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

 

 

 

IV. ПОЛЗУВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

 

Чл.6. Семейното жилище на страните ,находящо се в гр. П., кв. **** в дома на родителите на съпруга И.А.С.. След раздялата и двете страни са напуснали това жилище, поради което въпрос за ползване на семейно жилище не се поставя в настоящото производство.

 

 

V. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

 

Чл.7. Към деня на подписване на това споразумение страните не притежават недвижими имоти в режим на съпружеска  имуществена общност, които да са предмет на делба между тях.

Чл.8. Страните заявяват, че са поделили доброволно извънсъдебно придобитите по време на брака им други движими вещи, всяка от тях е получила в своя фактическа власт вещите, които е пожелала и нямат никакви взаимни претенции по повод делбата им, нито ще имат такива в бъдеще.

Чл.9. Към деня на подписване на това споразумение страните нямат кредити, които да са теглили заедно за задоволяване на нужди на семейството. Теглени са кредити от **** от страна на съпруга И.А.С., без съпругата Т.Б.С. да е отговорна за тях. Страните се споразумяват теглените от И.А.С. кредити, каквито и да са и от която и да е банка да се изтеглени, да се погасяват от него в бъдеще ,като съпругата Т.С. да няма никаква отговорност за това, тъй като тя не е титуляр по нито един кредит. Всеки един от съпрузите ще отговаря сам за теглените от него кредити, на които е титуляр.

 

Чл.10. Всеки от съпрузите е единствен собственик и разпоредител със средствата по влоговете и сметките на негово име и нямат никакви претенции помежду си.

 

 

VI. ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА

 

 

Чл.11. След прекратяването на брака, съпругата Т.Б.С.    ще носи предбрачното си фамилно име С. и от момента на влизане в сила на бракоразводното решение за в бъдеще ще се именува -   Т.Б. С..

 

VII. РАЗНОСКИ

 

 

Чл.12. Всяка от страните заплаща определените от съда държавни такси във връзка с развода и споразумението такау както са направени от всяка една от тях.

Чл.13. С настоящото споразумение съпрузите заявяват, че са уредили доброволно и окончателно всички свои лични и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им с развод и нямат никакви други претенции един към друг.

 

 

ОСЪЖДА Т.Б.С. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА И.А.С. ЕГН *********  , да заплати по сметка на ВСС сумата от 51,20  лв. /петдесет и един лева и двадесет ст     /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Недялка Вълчева

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.