Гражданско дело 9994/2017 - Решение - 30-11-2017

Решение по Гражданско дело 9994/2017г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   4193                     30.11.2017 година                         град  ПЛОВДИВ

 

         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                   ІV брачен  състав

На двадесети  ноември две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: ДИАНА   КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер  9994 по описа за 2017 година

 

*************************************************************

 

           По изложените съображения, Съдът

 

                                                        Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Г. Д.Н. ЕГН **********  на  бащата Д. Г. Н.  ЕГН **********, като определя местоживеене на детето  при бащата.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между майката  И.И.Л. ЕГН ********** и детето Г. Д.Н. ЕГН **********  , както следва:

Всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 10:00 ч. до 18:00 ч. за всеки един  от дните, без  преспиване  на детето в дома на майката

10 дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата

 

         ОСЪЖДА майката И.И.Л. ЕГН ********** да заплаща издръжка на малолетното си дете Г. Д.Н. ЕГН **********, чрез неговият баща и законен представител Д. Г. Н.  ЕГН ********** в размер на 150 (сто и петдесет) лева месечно, считано от влизане на решението в сила до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, считано  от падежа  й  до окончателното  й  изплащане, като ОТХВЪРЛЯ  ИСКА  за  горницата  от 150 лева  до пълния претендиран  размер  от 250 лева.

 

ОСЪЖДА И.И.Л. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Пловдив  сумата от 216 лева /двеста и  шестнадесет  лева/  - държавна такса по иска за присъждане на издръжка.

 

         ОСЪЖДА И.И.Л. ЕГН ********** да заплати на Д. Г. Н.  ЕГН ********** сумата от 533.50 лева /петстотин, тридесет и три лева и петдесет стотинки/, направени разноски в производството от последния.

 

ОСЪЖДА И.И.Л. ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса в размер на 60 /шестдесет/ лева по сметка на Районен съд - Пловдив.

 

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.