Гражданско дело 9767/2017 - Определение - 30-06-2017

Определение по Гражданско дело 9767/2017г.

                              

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   №6364

 

гр. Пловдив,30.06.2017год.

 

                                                       

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХ-ти гр.с-в в закрито заседание на тридесети юни  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: ЗОЯ БОГДАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. №9767 по описа за 2017г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

                 Производството е образувано по искова молба на Застрахователно дружество Евроинс“АД ЕИК121265113 със седалище и адрес на управление гр.София бул.“Христофор Колумб“№43 против С.С.Т. ЕГН********** с адрес *** осъдителен иск за сумата от 4875,94лв,представляваща регресно вземане дължимо на осн чл.274 ал.1 от КЗ/отм/ за причинени щети на л. а.“Волво С60“ с рег.№** **** **при ПТП, произтекло на 31.07.2010г в с.П.

                След служебна справка съдът констатира,че между същите страни със същия предмет е висящо гр.д.№3284/2017г. по описа на ПРС

                 При това положение на основание чл.126  ал.1 ГПК производството по настоя щото дело,което е по-късно заведено,следва да се прекрати. 

 

                      Мотивиран от горното Съдът

           

                                                               О П Р Е Д Е Л И   :

 

           ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№9767/2017 по описа на ПРС  

           Определението   подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на странит е пред Окръжен съд Пловдив.

 

                                          

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ З.Б.

 

Вярно с оригинала.

КК