Гражданско дело 9568/2017 - Решение - 20-10-2017

Решение по Гражданско дело 9568/2017г.

 

 
РЕШЕНИЕ

 

№ 3642

 

гр. Пловдив, 20.10.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         РАЙОНЕН СЪД- Пловдив, V-ти брачен състав, в публично заседание на трети октомври, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

        

при секретаря Анелия Деведжиева , като разгледа докладваното от председателя  гр. дело № 9568/2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството е по реда на чл.321, ал.5, във вр. с чл.330 ГПК.

           ……………………………………………………………………………..

По изложените мотиви и на основание чл.50 СК Пловдивски районен съд,  V- ти бр. състав

 

 Р  Е  Ш  И:

     

           ПРЕКРАТЯВА  БРАКА, сключен в гр. П., общ. П. с Акт за граждански брак № ***/ *****г. на гр. П., общ. П., район „Ц.“, между Т.И.Г., ЕГН ********** и И.П.Г., ЕГН **********, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51 от СК, както следва:

1.     Упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца – С.Т.Г., ЕГН ********** и П.Т.Г., ЕГН ********** се предоставят на майката И.П.Г., ЕГН **********, при която се определя и местоживеенето на децата на адрес: *********.

2.     Бащата Т.И.Г., ЕГН ********** ще осъществява режим на лични отношения с децата, както следва: със сина си С.Т.Г., ЕГН ********** всяка сряда от 17.30ч. до 19.30ч. в дома на майката и в нейно присъствие; с дъщеря си П.Т.Г., ЕГН **********, бащата ще осъществява контакт всяка втора и четвърта неделя от месеца от 10.00ч. до 16.00ч. в дома на майката и извън него, но само в присъствие на майката; бащата ще вижда и взема при себе си децата всяка четна година, по време на Коледните празници, а всяка нечетна година- по време на Великден; бащата ще вижда и взема при себе си децата за 10 дни през лятото, по време несъвпадащо с годишния платен отпуск на майката.

3.     Бащата Т.И.Г., ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете П.Т.Г., ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител И.П.Г., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200 ( двеста ) лева, платими до 5- то число на текущия месец, за който се дължи, по банкова сметка ***: сметка към УниКредит Булбанк, с титуляр И.П.Г., ЕГН **********, IBAN: ***, BIC: ***. Издръжката се дължи, считано от месец май 2017г.- датата на която бащата е напуснал жилището, находящо се в ********, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга, установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска.

4.     Бащата Т.И.Г., ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете С.Т.Г., ЕГН **********, действащ чрез своята майка и законен представител И.П.Г., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200 ( двеста ) лева, платими до 5- то число на текущия месец, за който се дължи, по банкова сметка ***: сметка към УниКредит Булбанк, с титуляр И.П.Г., ЕГН **********, IBAN: ***, BIC: ***. Издръжката се дължи, считано от месец май 2017г.- датата на която бащата е напуснал жилището, находящо се в ************, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга, установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска.

5.     Т.И.Г., ЕГН ********** се задължава да заплаща на И.П.Г., ЕГН ********** издръжка на бивш съпруг, в размер от 300 ( триста ) лева месечно, платима до 5- то число на текущия месец, за който се дължи, по банкова сметка ***: сметка към УниКредит Булбанк, с титуляр И.П.Г., ЕГН **********, IBAN: ***, BIC: ***. Издръжката се дължи за период от три години, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяването на брака.

6.     Семейното жилище, находящо се на адрес: ***********, след прекратяването на брака, ще се ползва от съпруга Т.И.Г., ЕГН **********, като И.П.Г., ЕГН ********** заедно с двете малолетни деца ще продължи ползването на наетия недвижим имот, находящ се на адрес: **************

7.     След прекратяването на брака жената И.П.Г. ще носи брачното си фамилно име- Г..

 

 

С настоящото страните заявяват, че всички претенции помежду им, касаещи придобитото по време на брака движимо и недвижимо имущество ще бъдат уредени отделно със споразумение или по съдебен ред.

 

 

         ОСЪЖДА  Т.И.Г., ЕГН **********,***, да заплати в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд- Пловдив, окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 20 / двадесет / лева, сума в размер на 288,00 лв.  /двеста осемдесет и осем/ лева – държавна такса за определената в полза на децата издръжка, както и сума в размер на 214 / двеста и четиринадесет / лева- държавна такса за издръжката, договорена в полза на съпругата след прекратяване на брака.

        

         ОСЪЖДА  И.П.Г., ЕГН **********,*** да заплати в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд- Пловдив, окончателна държавна такса по бракоразводния иск в размер на 20  /двадесет / лева. 

        

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

      

                             

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Николай Голчев

 

Вярно с оригинала

А.Д.