Гражданско дело 8322/2017 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 8322/2017г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

   2854    08.07.2019г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на десети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

         при секретаря Марина Кондарева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 8322 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

                  Производството е образувано по иск за делба, с правна квалификация чл.34, ал.1 ЗС, по  реда на чл.341 и сл. ГПК. Намира се във втора фаза – по извършване на делбата.

                  Съдът, като прецени всички събрани по делото доказателства и доводите на страните по вътрешно убеждение, прие за установено от фактическа страна следното:

                С влязло в сила Решение *** от *** е допусната съдебна делба по отношение на следния недвижим имот -  дворно място със застроена и незастроена площ от 263 кв.м., находящо се в гр.П., ул. “*” № **, съставляващо поземлен имот № ***, за който е образуван УПИ * в кв.** по ЗРП на гр.П., одобрен със заповед № *** на *** на Община ***, отреден за жилищно застрояване, при граници ** поземлен имот на Л. И. Е., ** поземлен имот на В. Т. Е. и др., улица, *** поземлен имот на Р. К. ***, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда № *** със ЗП от 86 кв.м. и външна тоалетна, ведно с всички приращения и подобрения в дворното място, която да се извърши между: С.И.Д., ЕГН ********** *** и Й.И.Д., ЕГН ********** ***, при квоти от правото на собственост: 1/3 ид. част – за С.И.Д. и 2/3 ид. част за Й.И.Д..

                По делото е изискано и постъпило становище от *** на Община *, според което дворно място със застроена и незастроена площ от 263 кв.м., находящо се в гр.П., ул. “*” № **, съставляващо поземлен имот № ***, за който е образуван УПИ* в кв.** по ЗРП на гр.*, одобрен със заповед № *** на ***на Община ***, отреден за жилищно застрояване, е неподеляем, предвид изискванията на чл.19, ал.1, т.1 и т.4 ЗУТ.

      В първото по делото съдебно заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата, проведено на *** е прието заключение на изготвената съдебно-техническа експертиза, според което актуалната пазарна стойност на оценявания имот е 52 544 лв.

      По делото е прието и допълнително заключение на изготвената СТЕ, според което към процесната жилищна сграда има само една действаща баня – тоалетна, разположена в първи жилищен етаж. На втори жилищен етаж няма действаща баня – тоалетна. Според вещото лице жилищната сграда във вида, в който се намира към момента, не е поделяема.

      С определение от открито съдебно заседание на *** е прекратено производството по делото по приетите претенции по сметки в открито заседание на *** от Й.И.Д. против С.И.Д..

                  При така възприетата фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

      От най-съществено значение при избора на способ за извършване на делбата е обстоятелството на колко реални дяла са поделяеми допуснатите до делба имоти, тоест колко реални дяла могат да бъдат обособени от делбената маса. В случая съдът приема, че съдебна делба е допусната върху реално неподеляем недвижим имот, с оглед  постъпилото становище от *** на Община *, според което дворно място със застроена и незастроена площ от 263 кв.м., находящо се в гр.П., ул. “*” № **, съставляващо поземлен имот № ***, за който е образуван УПИ * в кв.** по ЗРП на гр.П., одобрен със заповед № *** на *** на Община ***, отреден за жилищно застрояване, е неподеляем, предвид изискванията на чл.19, ал.1, т.1 и т.4 ЗУТ, а по отношение на жилищната сграда, с оглед допълнителното заключение на вещото лице, което съдът възприема изцяло като компетентно и обективно дадено, неоспорено от страните, според което жилищната сграда във вида, в който се намира към момента, не е поделяема. В тази насока е и даденото от вещото лице разяснение в съдебно заседание на ***, според което за обособяване на самостоятелни обекти в сграда е необходимо изготвяне на проект за преустройство и одобряването му от *** на Община *. По делото не са ангажирани доказателства за изготвяне на такъв проект, а освен това и двете страни в процеса са изразили становище по способа за извършване на делбата, имотът да бъде изнесен на публична продан. Поради това съдът намира, че прекратяването на съсобствеността следва да стане чрез изнасяне на имота на публична продан, поради невъзможността да се спази принципа в чл.69, ал.2 ЗН – всеки съделител да получи дял в натура.          

                  На основание чл.355 ГПК съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на 4% от стойността на дяловете, съгласно чл.8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Стойността на дяловете ще се определи, съобразно приетото заключение на съдебно-техническата експертиза по делото, което съдът възприема изцяло като компетентно и обективно дадено, неоспорено от страните. Доколкото производството по приетите претенции по сметки бе прекратено, съдът намира, че разноските следва да останат за страните, както са направени.           

                  По изложените съображения съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

                  ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до съдебна делба недвижим имот: дворно място със застроена и незастроена площ от 263 кв.м., находящо се в гр.П., ул. “*” № **, съставляващо поземлен имот № ***, за който е образуван УПИ * в кв.** по ЗРП на гр.П., одобрен със заповед № *** на *** на Община ***, отреден за жилищно застрояване, при граници *** поземлен имот на Л. И. Е., *** поземлен имот на В. Т. Е. и др., улица, *** поземлен имот на Р. К. ***, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда № *** със ЗП от 86 кв.м. и външна тоалетна, ведно с всички приращения и подобрения в дворното място, с действителна пазарна стойност 52 544 лв. /петдесет и две хиляди петстотин четиридесет и четири лева/, като получената от публичната продан сума да бъде поделена между съделителите, съобразно техните квоти от правото на собственост, установени с решението по допускане на делбата.     

      ОСЪЖДА С.И.Д., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата от 700.58 лв. /седемстотин лева и 58 ст./ държавна такса върху стойността на дела му.

      ОСЪЖДА Й.И.Д., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пловдивски районен съд сумата от 1 401.17 лв. /хиляда четиристотин и един лева и 17 ст./ държавна такса върху стойността на дела му.

     

         

      Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/Н.Славчева

Вярно с оригинала.

М.К.