Гражданско дело 8112/2017 - Определение - 05-09-2017

Определение по Гражданско дело 8112/2017г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

     Номер 8319                       05.09.2017 година                град Пловдив

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети септември две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ    

                                                 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 8112 по описа за 2017 година

 

            Производството е образувано по искова молба подадена Д.Р.З..

            С разпореждане от 01.06.2017г. съдът е оставил молбата без движение, като е дал на ищцата указания относно отстраняване на установени нередовности. Съобщението с указанията е връчено на 28.08.2017г. Определеният с него срок е изтекъл на 31.08.2017г. без да е налице изпълнение от страна на ищцата.

Поради изложеното, на осн. чл.129, ал.3 ГПК, исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото - прекратено.

Мотивиран така, съдът

 

                                    О         П         Р         Е         Д         Е         Л         И:

           

            ВРЪЩА молба с вх.№ *******/01.06.2017г. по описа на Пловдивския районен съд, подадена от Д.Р.З..

 

 ПРЕКРАТЯВА, производството по гр.д. №8112/2017г. по описа на Пловдивския районен съд.

           

            Определението може да бъде обжалвано пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

             

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Живко Желев

 

Вярно с оригинала!

КЯ