Гражданско дело 6862/2017 - Решение - 18-09-2019

Решение по Гражданско дело 6862/2017г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3518                                   18.09.2019 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 6862 по описа за 2017 година.

 

         Производството е по чл.247 ГПК.

         Постъпила е молба от ответниците за поправка на очевидна фактическа грешка в частта на решението отнасяща се до разноските.

         Ответникът по молбата не е взел становище.

         Молбата е постъпила в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество – основателна.

         Видно е в мотивите, че съдът е формирал воля, че на първата група ответници - Й.Т., С.Т. и Е.Т.  ищцата дължи разноски в размер на 600 лева, а на втората група – М.Ф., С.Д. и П.Ц. – 961,10 лв. В диспозитива тези суми са разменени погрешно.

От изложеното следва, че е налице разминаване между формираната от съда воля и нейното външно изразяване, което налага, съобразно чл.247, ал.1 ГПК, да бъде допусната поправка на очевидните фактическа грешка.

         Водим от горното, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА, на основание чл.247, ал.1 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №3393/14.08.2019г., постановено по гр.дело № 6862/2017г. по описа на ПРС, Х гр. състав, както следва: в диспозитива, на страница пета, ред двадесет и втори отгоре надолу, след думата „сумата“ вместо „ 600 лв./шестстотин лева/”, ДА СЕ ЧЕТЕ : „961,10 лв./деветстотин шестдесет и един лева и 10 ст./”, както и на ред двадесет и пети отгоре надолу, след думата „сумата“ вместо „961,10 лв./деветстотин шестдесет и един лева и 10 ст./”, ДА СЕ ЧЕТЕ : „600 лв./шестстотин лева /”.

        

         Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщението пред Административен съд Пловдив.  

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./Ж.Желев/

 

         Вярно с оригинала

         ВД