Гражданско дело 6862/2017 - Решение - 14-08-2019

Решение по Гражданско дело 6862/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3393                                   14.08.2019 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четиринадесети май през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Секретар Величка Динкова

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 6862 по описа за 2017 година.

 

Предявен е иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК вр. чл. 54, ал. 2 от ЗКИР.

Ищцата М.С.Д. твърди, че е собственик по силата на наследствено правоприемство на недвижим имот с идентификатор ********, находящ се в гр. П., подробно описан в исковата молба. Твърди, че в имота е налице и съсобственост между нея и лицата Е.К., М.К. и Г.К. Поддържа се, че ответникът Ф.Ф. е собственик на съседния имот с бивш имотен номер ***, като същевременно е и съсобственик в имота на ищцата, който е с бивш имотен № ***. Поддържа се по-нататък, че ищцата установила, че 90 кв.м. от собствения й имот съгласно кадастралната карта са включени към съседния имот с №********, който бил собствен на ответниците по делото. Предвид наличието на тази грешка, се иска да бъде установено по отношение на ответниците, че ищцата е собственик на оспорените 90 кв. метра.

Ответниците Ф.Ф., п. в хода на производството и заменен от М.И.Ф., С.Ф.Д. и П.Ф.Ц., както и останалите ответници Е.Т., С.Т. и Й.Т. отричат ищцата да е собственик на процесната площ. Твърдят, че тази площ е била завзета от наследодателя на ищцата между 1950 и 1960 година, като във връзка с това е имало производство по гражданско дело, което е било загубено от б. на ищцата. Освен това поддържат, че в процесното място техният д. и б. е извършил пристрояване на една стая към неговата къща, за което е имал съгласие на б. на ищцата С.А.

Ответницата Т.С.К. оспорва наличието на  грешка в кадастралния план като алтернативно поддържа, че е придобила процесните 90 квадратни метри по давност поради упражняваното от наследодателя С.Ф. владение в периода от 1960 година до неговата смърт.

След като обсъди събраните в хода на производството доказателства съдът намери за установено следното:

Не е спорно по делото, че ищцата М.Д. е наследник по закон – д. на С.А.Ч. Установява се, че с нотариален акт №********* Ч. е признат за собственик на 260 кв.м. ид. ч. от дворно място, цялото от 380 кв.м. , съставлящо имот пл.№ *** в кв.***  - стар по плана на ********* на гр. П.  /лист 14/. Цитирания в нотариалния акт поземлен имот с пл. № ***, видно от заключението на съдебно-техническата експертиза / лист 163/ по кадастрален план от 1959 г. е заснет с пл. № ** с площ от 382,85 кв.м. / по графични данни/, като е защрихован на скица №1 в зелено. Към настоящия момент, в кадастралната карта имот №2*** /бивш **/ е заснет с индетификатор ********** /лист 17/. Не е спорно, че съсобственик в така посочения имот е Ф.С.Ф., който е придобил 1/8 ид.ч. от дворното място съставляващо пл. № *** по силата на договор за дарение, сключен с ищцата М.Д. /лист 9/.  С констативен нотариален акт за собственост от 29.11.1972г. б. на ищцата С.Ч. е признат съвместно с Г.В.П., за собственик на 1/3 ид.ч., от имот пл. № **, урегулиран в общ парцел * за имоти ****** в кв.***, както и на втори жилищен етаж от жилищната сграда /лист 11/.

По силата на договор за продажба, обективиран в нот. акт № **********г. С.Ф.С. е придобил ½ ид.ч. от имот пл.№******* / стар/ нов кв. *** по плана на гр. П. /лист 10/. С решение №95 от 16.03.1983 г., постановено по гр. д. № 9414/1982г. в общ дял на Ф.Ф. и С.М.С. бил поставен имот №2 ***** / *** – стар/ по плана на ***градска част на гр. П., заедно с жилищната сграда в същото дворно място  / лист 7/. Видно от заключението на приетата по делото експертиза, както и от скицата по действащата кадастрална карта /лист 35/ имот с пл. № ***, по предходния план е с номер **, а по кадастрална карта е с идентификатор ********. Не е спорно по делото, че ответниците в качеството на наследници по закон са собственици на така описания имот с идентификатор *******.

Съгласно заключението на съдебно-техническата експертиза по кадастралния план на гр. П. одобрен със заповед № 527/2.02.1959г. имоти с планоснимачни номера ******** са със заснети площи, както следва: за имот ** – 202,40 кв.м., за имот ** - 234  и за имот ** – 370 кв.м. /лист 162/. Върху скица №1 имотът на наследодателя на ищцата  - №** е защрихован в зелено, а този на ответниците в синьо. Вещото лице е установило, че на поддържания планов лист от оригиналния кадастрален план на *** градска част, одобрен през 1959 г. допълнително е нанесена двуетажна масивна жилищна сграда, която отговаря на описаната в нотариалния акт издаден на името на С.Ч. / акт № *********г./. Местоположението на тази сграда, обаче е преимуществено в площта на имот пл. №** – този на ответниците, което е видно от очертанията в червено на скица №1 /лист 163/. Съгласно регулационните предвиждания на плана от 1959 г. за трите поземлени имота ******* се отрежда общ парцел * с обща площ от около 725 кв.м., като е предвидено предаване на около 56 кв.м. от имот пл. №** към съседния от изток парцел ****, което е онагледено на скица №2 /лист 164/. В последващия изготвен за имотите кадастрален /геодезически/ план, одобрен със заповед №604 от 15.06.1965г. трите имота са получили нови планоснимачни номера, като имот **/стар/ става имот ***, имот ** / стар / става ***, а имот **/ стар/ става имот ***, както е показано на скица №3  /лист 165/. При сравняване на скица №1 отразяваща ситуацията по плана от 1959г. и скица №3 – съставена по плана от 1965г. вещото лице е установило промяна на границата между имоти ** / стар/ нов *** и п.и. **/стар/ нов ***, което се състои в това, че нанесената в плана от 1959г. новопостроена двуетажна жилищна сграда, по плана от 1965г. е изцяло включена в рамките на имот пл. №*** /стар **/, като за сметка на това е преместена границата в южния край на поземлен имот ***/стар п.н.**/. Границата на скица №3 е онагледена между точките номерирани от 1 до 5, като в частта от нея между точки 2 и 3 е материализирана на терена с лека ограда, разположена в имот *** / лист 165/. Вещото лице сочи още, че към одобряване на геодезическия план от 1965г. предвижданията на регулационния план от 1959г. не са осъществени, поради това, че са нанесени три самостоятелни имота, а не един общ урегулиран имот. В последващия кадастрален план и план за регулация одобрен със заповед № ОА-424-17.03.1994г. е налице ново предвиждане  - образуване на два урегулирани поземлени имота: един  за п.и. с №*** и един за п.и. № ******* - скица №4 /лист 166/. Вещото лице е установило, че към момента на изготвяне ни влизане в сила на кадастралната карта предвижданията по регулационния план от 1994г. също не са осъществени / т.2 от заключението/. Според вещото лице промяната в границата между имоти със стари номера ********** / по план от 1959г./, която е извършена с плана одобрен със заповед № 604/15.06.1965г. и запазена в последващия план от 1994г. се е наложила за да може сградата построена от наследодателя на ищцата С.А.Ч. и Г.В.П. да попадне в имот пл. № *** / лист 163/.

Според показанията на свидетелката Н.Т., която е непосредствен съсед на страните по делото, наследодателят на Ф.Ф., С.Ф. придобил имота си от Х.П. Наследодателят на ищцата С.Ч. искал да построи къща в предната част на имота притежаван от Х.П., като възползвайки се от отсъствието й започнал строителството в нейния имот. В последствие, когато имота бил закупен от С.Ф. той бил постигнал устно съгласие със С.Ч. по силата на което последният му отстъпил площ в южната част на неговия имот. Тази част била отделена с ограда и от тогава се владеела от наследниците на С.Ф.  - Ф.Ф. / лист 177/.

Съдът намира, че показанията на тази свидетелка са достоверни, тъй като съдържанието им относно обстоятелствата свързани със строителството на сградата, съпритежавана от б. на ищцата и нейното местоположение, се потвърждават от заключенията на експертизата. Видно от нея е, че при първоначалното си отразяване в плана от 1959 г. сградата почти изцяло е попадала в имота на ответниците, като с последващия план е била изменена границата така, че тази сграда да попадне в имот пл.№***, като в южната част на имота е отразена материализирана на терена ограда между имот *** и *** /лист 165/.

При така установените факти се налагат следните изводи:

Съгласно чл.54 ал.1 ЗКИР непълноти или грешки в кадастралната карта се допълват или поправят от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. Когато тези грешки са свързани със спор за материално право, съобразно чл.54, ал.2 ЗКИР той се решава по съдебен ред.

Предявения в настоящия случай иск е за установяване на правото на собственост върху реална част от недвижим имот, за която ищцата поддържа, че неправилно е била заснета в кадастралната карта, като част от имота на ответниците. Видно е обаче, от заключенията на вещото лице, че кадастралната карта отразява границите между двата недвижими имота, така както те са разположени в преходните два плана този от 1994 г. и 1965г., без да е налице осъществяване на регулационните предвиждания по тези планове. От друга страна, се установи, че изменението на границата между двата процесни имота, което е видно при сравняване на плана от 1959г. и този от 1965г. фиксира материализирани на терена трайни гранични знаци – лека ограда, чието разположение е било установено съгласно уговорка между праводателите на страните, за да може сградата построена от бащата на ищцата да попадне в границите на неговия имот. От този момент праводателите на ответниците са владели спорната част като своя с намерение да я своят и доколкото тя не съставлява реална част от дворищно регулационен парцел, а от поземлен имот същите са я придобили по давност, тъй като от одобряването на плана от 1965г. е изтекъл предвидения в чл.79, ал.1 ЗС десетгодишен срок.

Горните изводи, не се повлияват от обстоятелството, че между наследодателя на ищцата, от една страна и лицата праводатели на ответниците С.Ф., Ф.Ф., Н.Ф. и Т.Ф. е налице влязло в сила съдебно решение по чл.32 ЗТСУ / отм./, постановено по гр.д. № 1032/1980г. на ПРС / лист 15/. Това е така, защото това решение има за предмет установяване на правото на собственост към минал момент – този на одобряване на кадастралната основа по друг план – от 1964г., което би се отразило на регулационните предвиждания, предвид непосредственото отчуждително действие на дворищната регулация. В хода на настоящото производство се установи обаче, че нито едно от регуалационите предвиждания за процесните два имота не е било осъществено. Тоест не е налично разместване на собственост по силата на регулацията, от една страна, а от друга – е налице установена фактическа промяна на пространствените предели на осъществяваната от праводателя на ответниците  и самите тях фактическа власт, включително и върху присъединената към техния имот / стар № ***/ част от имота на ищцата / стар № ***/, понастоящем с идентификатор ********.

С оглед изложеното съдът намира, че предявения иск е неоснователен и следва да се отхвърли.

По разноските:

Ответниците Й.Т., С.Т. и Е.Т. са извършили разноски в размер на 600 лева – адв. хонорар / лист 150/. Тази сума следва да им бъде заплатена от ищцата.

Ответниците М.Ф., С.Д. и П.Ц. са извършили разноски в общ размер 961,10 лв., от които разходи за експертиза 461,10 лв. / лист 111 и 181/ и 500 лева – адвокатски хонорар / лист 124/. Тази сума следва да им бъде заплатена от ищцата.

Мотивиран така съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен иска с осн. 124, ал.1 ГПК вр. чл.54, ал.2 ЗКИР, предявен от М.С.Д.  ЕГН ********** с адрес *** за признаване на установено по отношение на М.И.Ф. ЕГН ********** ***, С.Ф.Д. ЕГН ********** с адрес ***. и П.Ф.Ц. ЕГН ********** с адрес ***, Т.С.К. ЕГН ********** с адрес ***,“, Й.Г.Т. ЕГН **********, С.Й.Т. ЕГН ********** и Е.Й.Т. ЕГН ********** последните трима с адрес ***, че ищцата е собственик,  на основание наследствено приемство от С.А.Ч., на площ от около 90 кв. м., разположена в югоизточната част  на имота на ответниците с идентификатор ********, обозначена на скица проект, приложена на лист 127 от делото, с букви АБСД, която площ в действуващия кадастрален план неправилно заснета към имота на ответниците, вместо към този на ищцата с идентификатор *******.

 

ОСЪЖДА М.С.Д. да заплати на М.И.Ф., С.Ф.Д. и П.Ф.Ц., на осн. чл.78, ал.3 ГПК, сумата 600 лв. /шестстотин лева /, представляваща деловодни разноски.

 

ОСЪЖДА М.С.Д. да заплати на Й.Г.Т., С.Й.Т. и Е.Й.Т., на осн. чл.78, ал.3 ГПК, сумата 961,10 лв. /деветстотин шестдесет и един лева и 10 ст./, представляваща деловодни разноски.

 

 Скицата на лист 127 от делото, приподписана от съда да се счита за неразделна част от решението.

 

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването пред Пловдивския окръжен съд.

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п./Ж.Желев/

 

            Вярно с оригинала

            ВД