Гражданско дело 5986/2017 - Определение - 29-09-2017

Определение по Гражданско дело 5986/2017г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е № 9042

 

гр. Пловдив,    29.09.2017 г.

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V гр. състав, в закрито съдебно заседание на 29.09.2017 г., в състав:

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. №     5986 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с искова молба от ИЗИ ФИНАНС ЕООД, ЕИК: 201196810  против   Г.К.К., ЕГН: **********,  с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.422 ГПК във връзка чл. 415 ГПК във    вр. с чл. 79, ал.1 и чл. 86 ЗЗД за признаване на установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца обща сумата в размер на 300 лв.- главница по  Договор за предоставяне на кредит от разстояние № 115831 от 06.01.2016 г. , сумата от 73,98 лв.- договорна лихва за периода от 06.01.2016 г. до 05.02.2016 г.; разходи за извънсъдебно събиране поради забава на 50 лв., ведно със законна лихва върху главницата, считано от 26.01.2017 г. до окончателното й изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. №1148/2017 г. по описа на ПРС, VІІІ-ми състав.

  На 20.09.2017 г. е постъпило писмо за връщане на приложеното  ч.гр.д. №1148/2017 г. по описа на ПРС, VІІІ-ми състав за произнасяне по постъпила по делото молба. На 26.09.2017 г. съдът не е дал ход на насроченото открито съдебно заседание с оглед необходимостта от връщане на делото, по което е издадена заповедта за изпълнение.

На 29.09.2017 г. по делото е постъпило ч.гр.д. №1148/2017 г. по описа на ПРС, VІІІ-ми състав за произнасяне по депозирана от заявителя – ищец молба, която касае настоящото гражданско дело.

Видно от съдържанието на молбата с вх.№ 51884/ 15.09.2017 г. по ч.гр.д. №1148/2017 г. по описа на ПРС, VІІІ-ми състав и приложеното към нея споразумение ищецът е направил изявление за оттегляне на исковата молба по предявените искове по чл. 422 ГПК.

С оглед на изложеното съдът приема, че  са налице предпоставките за  прекратяване на  производството по настоящото дело, поради оттегляне на  искането.

Съгласно т.13 от ТР №4/18.06.2014г. на ВКС, ОСГТК, издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист подлежат на обезсилване при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, с изключение на случая на прекратяване на производството по делото при сключена съдебна спогодба или ако исковият съд приеме, че заповедта за изпълнение е влязла в сила. Компетентен да обезсили заповедта за изпълнение, издадена по чл.410, съответно по чл.417 ГПК, и да обезсили изпълнителния лист по чл.418 ГПК при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.415, ал.1, съответно чл.422 ГПК, е съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване.

        Водим от горното и на основание чл. 232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 5986/2017 г. по описа на ПРС, V-ти състав поради оттегляне на исковете.

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение № 792/27.01.2017г., издадена по ч.гр.д.№ 1148/2017г. на ПРС, VІІІ гр.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Пловдив в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните.

Да се изпрати препис от определението на страните по делото.

 

 

                                                                                            СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала.

ПМ