Гражданско дело 5686/2017 - Определение - 01-11-2017

Определение по Гражданско дело 5686/2017г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 10150, 2017 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 01.11.2017 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5686 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

В хода на производството у съдията докладчик е възникнало съмнение относно наличието на предпоставките за допустимост на предявения иск, което е мотивирал в разпореждане № 91711/09.10.2017 г., с оглед на което с последното служебно е допуснал извършване на съдебна графологическа експертиза, в.л. по която да отговори на въпросите дали подписите срещу изразите „С уважение” във : възражение вх. № 6304/01.02.2017 г. /депозирано срещу издадената по ч. гр. д. № 15664 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ гр. с. за 2016 г. заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК/, отговор на исковата молба, депозиран с молба вх. № 52281/18.09.2018 г. и в отговор на исковата молба, представен с молба вх. № 55724/05.10.2017 г., са изпълнени от Б.З.А. с ЕГН **********, съответно длъжник по ч. гр. д. № 15664 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ гр. с. за 2016 г. и ответник по настоящото дело, като е дал на последния едноседмичен срок да внесе определения депозит по експертизата и му е указал, че при невнасянето му на основание чл. 101, ал. 3 ГПК ще бъде прието, че в сроковете по чл. 414, ал. 2 ГПК и по чл. 131, ал. 1 ГПК не са депозирани съответно възражение срещу издадената по ч. гр. д. № 15664 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ гр. с. за 2016 г. заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК и отговор на исковата молба по гр. д. № 5686 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2017 г. В дадения срок ответникът не е внесъл депозита по служебно допуснатата експертиза, с оглед на което на основание чл. 101, ал. 3 ГПК настоящият състав в съответствие с даденото с горното разпореждане указание приема, че в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК длъжникът Б.А. не е подал възражение срещу издадената по ч. гр. д. № 15664 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ гр. с. за 2016 г. заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК и след изтичане на двуседмичния срок по чл. 414, ал. 2 ГПК на 03.02.2017 г., т. е. на 04.02.2017 г., заповедта е влезнала в сила, а от тук и доколкото възражение не е депозирано, че не са били налице визираните в чл. 415, ал. 1 ГПК предпоставки за даване на указание на заявителя да предяви иск за установяване на вземането си по заповедта.

Предвид гореизложеното производството по настоящото дело като недопустимо следва да бъде прекратено, а по аргумент за противното от чл. 78, ал. 2 ГПК, тъй като с поведението си ответникът е дал повод за завеждане на настоящото дело, то нему следва да бъдат възложени и направените до настоящия момент разноски от страна на ищеца в размер на 25 лв. за заплатена по производството държавна такса.

Мотивиран от горното съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА, че възражение вх. № 6304/01.02.2017 г. срещу издадената по ч. гр. д. № 15664 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ гр. с. за 2016 г. заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК не е депозирано от длъжника Б.З.А. с ЕГН **********.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 5686 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2017 г., имащо за предмет иск за установяване на вземането на „НД МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200267101, със седалище в гр. Перник и адрес на управление – ул. „Рашко Димитров”, бл. 80, вх. „В”, ет. 6, ап. 71, представлявано от у. И. Х., по издадената му по ч. гр. д. № 15664 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІІ гр. с. за 2016 г. заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК срещу Б.З.А. с ЕГН **********, КАТО НЕДОПУСТИМО.

ОСЪЖДА Б.З.А. с ЕГН **********, да заплати на „НД МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ЕИК 200267101, със седалище в гр. Перник и адрес на управление – ул. „Рашко Димитров”, бл. 80, вх. „В”, ет. 6, ап. 71, представлявано от у.И.Х., сумата от 25 лв. /двадесет и пет лева/ разноски по производството.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страната.

На основание чл. 7, ал. 2 ГПК преписи на определението да се връчат на страните.

 

СЪДИЯ :/п/ Таня Букова

 

Вярно с оригинала.

РЦ