Гражданско дело 564/2017 - Определение - 01-09-2017

Определение по Гражданско дело 564/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8266

гр.Пловдив, 01.09.2017 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХІІ гр.с., в закрито съдебно заседание на първи септември две хиляди и седемнадесета година, в състав

 

Председател: Росица Кюртова

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №564 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

*********************************************************************

 За това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№564 по описа за 2017 г. на РС Пловдив, ХХІІ гр.с., поради отказ от иск.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Пловдив в 1-седмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Росица Кюртова

 

Вярно с оригинала!

КЯ