Гражданско дело 3984/2017 - Определение - 02-05-2017

Определение по Гражданско дело 3984/2017г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

     Номер 4157                       02.05.2017 година                     град Пловдив

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На втори май две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ  

                                                 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 3984 по описа за 2017 година

 

          Производството е образувано по искова молба на „Сладура“ ЕООД с която е предявен иск с правно основание чл.109 ЗС против Д.Х.Й..

          Ищецът твърди, че е собственик на имот с идентификатор №***** намиращ се на адрес гр. П.**********, като ответницата извършва действия с които му пречи да упражнява правото си на собственост.

          След като прецени изложените в исковата молба твърдения, както и представените доказателства относно данъчната оценка, съдът намери, че искът не му е подсъден по правилата на чл. 104 т.3 ГПК.

          На окръжния съд като първа инстанция, съгласно чл.104 т.3 ГПК, са подсъдни исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.

          По аргумент от чл.69, ал.1, т.2 ГПК цената на иска, в случая се определя от данъчната оценка на имота, която видно от приложеното удостоверение е 77248,40 лева.

          С оглед изложеното съдът намира, че искът не му е родово подсъден, поради което следва да прекрати производството пред себе си и да изпрати делото на компетентния Пловдивски окръжен съд.

Мотивиран така съдът

                    

                               О       П       Р        Е        Д        Е        Л          И:

         

ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл.118, ал.2 ГПК, вр. чл.104, т.4 ГПК, производството по гр.д. №3984/2017г. по описа на Пловдивския районен съд.

 

          ИЗПРАЩА делото на Пловдивския окръжен съд, по компетентност.

 

          Определението, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./Ж.Желев/

 

          Вярно с оригинала

          ВД