Гражданско дело 3893/2017 - Решение - 11-04-2018

       

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер     1230                            11.04.2018  Година                         Град ПЛОВДИВ

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                           ХХ граждански  състав

На  11.04.2018 година.

В   закрито заседание в следния състав:

              Председател: ЗОЯ БОГДАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№3893 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

               Производството е по чл.247 от ГПК.

               Образувано е по почин на съда за поправка на очевидна   фактическа грешка допусната в диспозитива на постановеното по настоящото дело решение№3503 от 11.10.2017г. където периода на обезщетението за забавено плащане в размер на 1252,79лв  е посочен погрешно 25.08.2015-13.05.2016г. вместо верния 27.11.2013г.-27.11.2016г. 

           Съдът,като взе предвид представените по делото писмени доказателства и постановеното решуение намери следното:

           В мотивите на постановеното по делото решение съдът е приел, че акцесорната претенция за сумата от 1252,79лв за периода 27.11.2013г.-27.11.2016г. е основателна и следва да се уважи.В диспозитива на постановеното по делото решение периодът на претнецията е изписан погрешно 25.08.2015-13.05.2016г.

            Следователно налице е противоречие между формираната от съда воля в мотивите на съдебния акт и обективираната такава в диспозитива.

            Касае се за допусната очевидна фактическа грешка, която следва да се по прави.

                           Ето защо, Съдът

Р  Е Ш И :

 

               ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка  в постановеното по де лото решение №3503 от 11.10.2017г. като в диспозитива на същото периодът на обезщетението за забавено плащане в размер на 1252,79лв вместо 25.08.2015-13.05.2016г. ДА СЕ ЧЕТЕ 27.11.2013г.-27.11.2016г

             Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

            След влизане на решението в сила препис от същото да се изпрати  по ч гр д.№16117/2016 по описа на ПРС

 

 

                                                                     Съдия /п/

Вярно с оригинала.

ДК