Гражданско дело 3692/2017 - Решение - 28-03-2018

Решение по Гражданско дело 3692/2017г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

            1102                

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, I-ви гр. състав в закрито заседание на двадесет и осми март две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ТРАЙКОВА

при участието на секретаря Цвета Тошева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3692 по описа на ПРС за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 247 ГПК, образувано въз основа на определение на ПОС с № 507 от 06.03.2018г. по в. гр.д. № 510 по описа за 2018 година, с което делото е върнато на ПдРС за поправка на ОФГ в диспозитива на решение № 255 от 22.01.2018г. по гр. д. № 3692/2017г. на ПРС.

           В срока по чл. 247 от ГПК  копие от молбата е изпратена за отговор на двете страни. На 27.03.2018г. е отговор от ответника „Алфа 2000“ ЕООД, с който заявява, че не се касае за ОФГ.

           Процедурата се движи по реда на чл. 247 от ГПК и съдът преценява, че не се налага приложение на чл. 247, ал. 3 от ГПК и  насрочване делото в открито съдебно заседание, поради обстоятелството, че няма да се събират нови доказателства за поправка на фактическа грешка.

           Молбата за поправка на очевидна фактическа грешка е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

          Съгласно чл. 247 от ГПК искането за допускане на явна фактическа грешка може да бъде направено от всяка от страните по делото или по почин на съда, като това искане не е ограничено във времето и е без значение дали същото се прави преди или след влизане в сила на решението, чиято поправка се иска. По съществото си очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

         Налице е очевидна фактическа грешка, допусната от съда в Решението му, като  е налице размиване между формираната от съда воля и нейното обективно отразяване в текста на решението, поради което  е налице очевидна фактическа грешка.

        Ето защо, молбата за отстраняването й като основателна следва да бъде уважена като с настоящия си акт бъде постановено навсякъде  в диспозитива му, вместо „отхвърля исковете за разликата им“, да се чете: „отхвърля иска за неплатено ТВ за разликата над присъдения размер от 966,67 лева до пълния предявен размер от 3332, както и отхвърля иска за неплатена мор. лихва над присъдения размер от 36,82 лева до пълния предявен размер от 230 лева“.  

 

        Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

       ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 255 от 22.01.2018г., постановено по гр. дело № 3692/2017г. по описа на ПдРС, І гр. състав, като в диспозитива на решението, вместо отхвърля исковете за разликата им, да се чете: отхвърля иска за неплатено ТВ за разликата над присъдения размер от 966,67 лева до пълния предявен размер от 3332, както и отхвърля иска за неплатена мораторна лихва над присъдения размер от 36,82 лева до пълния предявен размер от 230 лева.  

      Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от  връчването му със съобщение на страните пред ПОС.

 

                                                                                    Районен съдия:/п/ Анета Трайкова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.