Гражданско дело 3139/2017 - Разпореждане - 11-09-2017

Разпореждане по Гражданско дело 3139/2017г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  № 82754

 

          РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І  гр.  с., в закрито заседание на 11.09.2017 година, в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Трайкова

 

Като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 3139/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          Исковата молба, подадена  от  М.Р.Я. с ЕГН ********** е оставена без движение с разпореждане съда от 06.03.2017г..

          Съобщението за оставане на производството без движение е съобщено на наследника на починалия в хода на производството ищец П.М. Р. на 30.08.2017 година, като недостатъците не са били отстранени.

С оглед на изложеното и на основание член 100, ал. 3 от ГПК, Съдът

 

                                                РАЗПОРЕЖДА:

 

          ВРЪЩА исковата молба на М.Р.Я. с ЕГН ********** против „АГС Тръкс“ ООД с ЕИК 204025864, въз основа на която е образувано гр. д. № 3139/2017г. на І гр. с. на ПРС и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.

 

Разпореждането подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца П.Я..

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:    /п/

                                                                                      /Анета Трайкова/

Вярно с оригинала

РС