Гражданско дело 236/2017 - Решение - 23-11-2017

Решение по Гражданско дело 236/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 4090                                    Година 23.11.2017                          Град  ПЛОВДИВ

 

      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                           ХІІІ граждански състав

На двадесет и трети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 236 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид:                  

Производство по чл.250  и чл.251 от ГПК.

С писмена молба от 01.11.2017 г. молителят  П.В.П. ЕГН **********, с адрес: ***, и съдебен адрес:*** – Районен съд – Д...,  е поискал от съда да се произнесе с допълнително решение по въпроса: допуска ли се до делба таванско помещение. Моли съда, ако прецени че така направеното искане е неоснователно и го отхвърли, то да тълкува Решение № 3636/20.10.2017 г., постановено по гр. дело № 236/2017 г., по описа на ХІІІ гр. с. на ПРС,  по отношение на това дали е допуснато до делба таванско помещение.

Препис от молбата е била върчена на другите страни, като в срок ответника Ф.В.С. не е изразила становище по същата, а ищеца З.В.Д. е заявила, че молбата е допустима но неоснователна.

Съдът намира, че не е необходимо призоваване на страните в открито съдебно заседание във връзка с депозираната молба.

Съдът, като прецени представените пред него доказателства, и във връзка с наведените твърдения, намира за установено следното:

            По отношение на молбата с правно основание чл.250 ал.1 от ГПК:

Съгласно разпоредбата на посочения текст молбата за постановяване на допълнително решение може да се подаде в едномесечен срок от връчването му или от влизането му в сила.

 С оглед на горното съдът намира, че депозираната молба в тази й част е допустима, но по същество неоснователна по следните причини:

 По делото съдът е изложил мотиви, за причините поради които не следва да бъде допуснато до делба таванско помещение. За същото съдът не дължи произнасяне с отделен диспозитив, тъй като с решението по допускане на делбата са определени обектите, съделителите и съответните квоти.

По отношение на молбата с правно основание чл.251 ал.1 от ГПК:

Нуждата от тълкуване на решението възниква във всички случаи, когато решението е неясно. Тълкуването на решение по чл.251 ГПК е форма за официално, авторитетно тълкуване, което има всеобща важимост. То цели да отстрани неяснотата на решението спрямо всички и завинаги. Тълкуването трябва да изхожда от мотивите на решението, а не от нова преценка на доказателствата.

В конкретния случай ответника по делото и молител в настоящото производство П.В.П. е направил искане от съда да му разтълкува Решение № 3636/20.10.2017 г., постановено по гр. дело № 236/2017 г., по описа на ХІІІ гр. с. на ПРС, относно това дали таванско(тавански) помещения  са предмет на делба като прилежаща част от самостоятелен етаж от къща имот с идентификатор 21052.1016.340.1.2.

Съдът намира, че от изложеното в мотивите на постановеното решение съдът е записал ясно че от представените по делото писмени доказателства и скици, не се установява таванско помещение да е било особособено като самостоятелен обект на правото на собственост и в този смисъл същото не подлежи на делба самостоятелно. 

Тъй като за страната обаче решението е останало неясно, следва да допусне тълкуване в следния смисъл, а именно:  След като от представените доказателства  не се установява подпокривно пространство да е самостоятелен обект на правото на собственост, то същото представлява обща част на сградата и не може да бъде обект на прехвърлителни сделки и на съдебна делба, докато не бъде променено предназначението му. Ето защо същото е предмет на делба, но само като прилежаща част на самостоятелен етаж от къща имот с идентификатор 21052.1016.340.1.2. който е допуснат до делба.

Водим от горното, съдът:

 

Р   Е   Ш   И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от 01.11.2017 г. с правно основание чл. 250 от ГПК  на молителят  П.В.П. ЕГН **********, с адрес: ***, и съдебен адрес:*** – Районен съд – Д...,  с която е поискано от съда допълване на Решение № 3636/20.10.2017 г., постановено по гр. дело № 236/2017 г., по описа на ХІІІ гр. с. на ПРС.

ДОПУСКА ТЪЛКУВАНЕ на Решение № 3636/20.10.2017 г., постановено по гр. дело № 236/2017 г., по описа на ХІІІ гр. с. на ПРС, в следния смисъл: таванското помещение е предмет на делба, но само като прилежаща част на самостоятелен етаж от къща представляващ имот с идентификатор 21052.1016.340.1.2., който е допуснат до делба.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд -        Пловдив в двуседмичен срок от съобщението до страните за  постановяването му.

 

                                     Районен съдия: /П/мАРИЯ лИЧЕВА –ГУРГОВА

 

Вярно с оригинала.

Е.л.