Гражданско дело 20480/2017 - Решение - 11-04-2018

Решение по Гражданско дело 20480/2017г.

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

  1210/ 11.04.2018г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на тринадесети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

       при секретаря Петя Карабиберова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 20480 по описа на съда за 2017 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

                Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.79 ЗЗД, във връзка с чл.367 и сл. ТЗ и чл.86 ЗЗД.

                В исковата молба от „ТРИОНИКА ЛОГИСТИК” ЕООД против „АРМЕНИЯ ЛОГИСТИК” ЕООД е посочено, че ответното дружество е възложило на ищеца да извърши превоз по негова поръчка като превозвач, с условията, уточнени с ответника по тяхна заявка № 392 от 01.08.2017г., в изпълнение на което ищцовото дружество изпълнило конкретния превоз. Твърди се, че транспортът е извършен точно, без забележки от страна на изпращача – товародател, от получателя на товара и възложителя по превозното правоотношение. Товарът бил разтоварен и предаден на посочения от възложителя адрес в гр.П., ул. „К.ш.” №**, но възложителят така и не заплатил дължимото се на ищеца превозно възнаграждение. Посочено е, че на възложителя е издадена фактура № 1281/04.08.2017г. за сумата от 751.16 лв. с ДДС, предадена на ответника на 16.08.2017г. с куриер. Посочено е, че сумата над превозното навло представлява обезщетение за неточно изпълнение на договора от страна на възложителя, изразяващо се в необосновано забавяне на автомобила и се равнява на издръжката на товарната композиция и персонала за периода на необоснованото забавяне. Посочено е, че автомобилът е подаден за натоварване още на първата посочена от възложителя дата – 02.08.2017г., сутринта, но е натоварен едва в края на работното време. На следващия ден автомобилът бил задържан за представяне на вече натоварената композиция от митническите власти, като едва след приключване на митническите формалности е могла да потегли за гр.П, като е пристигнала на мястото за разтоварване в края на работното време. Тоест разтоварването е станало възможно едва на 04.08.2017г. Налице била забава от 2 дни в изпълнението на превоза, който било нормално да се осъществи в рамките на дори не цял работен ден. Твърди се, че не са платени нито навлото, нито претендираното обезщетение, поради което е направено искане за постановяване на решение, с което да се осъди ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 360 лв., част от дължимата сума по фактура № 1281/2017г., превозно възнаграждение за извършен автомобилен превоз по заявка № 392/2017г., ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното й изплащане, както и 391.16 лв., част от дължимата сума по фактурата, обезщетение за неточно изпълнение по договора за автомобилен превоз, съгласно посочената заявка, ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата. Претендирани са с исковата молба направените по делото разноски.

    В срока по чл.131 ГПК по делото не е постъпил писмен отговор от „АРМЕНИЯ ЛОГИСТИК” ЕООД.

               Съдът, като прецени всички събрани по делото доказателства и доводите на страните по вътрешно убеждение, прие за установено от фактическа страна следното:

               Към исковата молба са приложени заверени копия от товарителница за обществен автомобилен превоз в страната № ***от 02.08.2017г., с изпращач „Етем България” ЕАД, София и получател „Армения логистик” ЕООД, Пловдив, за стоки, превозно средство, ***, пътен лист за товарен автомобил Скания 124, ***, фактура № ***от 04.08.2017г., с доставчик „Трионика логистик” ЕООД и получател „Армения логистик” ЕООД, на обща стойност 751.16 лв. с ДДС, от които 300 лв. транспортна услуга София – Пловдив и 391.16 лв. нерегламентиран престой за започнато денонощие, заявка за международен транспорт № 392 от 01.08.2017г., с посочени дата и адрес на товарене – 02.08.2017г., „Етем България” ЕАД, гр.София и срок доставка и получател – 5 дни, П, ул. „К.ш.” №**, , стока за „Армения логистик” ЕООД, свидетелство за регистрация Част І на превозно средство с ***, Лиценз № ***за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение на „Трионика логистик” ЕООД, застрахователна полица № ***/10.05.2017г. за отговорността на ищцовото дружество като превозвач с МПС ***, с период на валидност 11.05.2017г. до 10.05.2018г.

               Препис от исковата молба е редовно връчен на „АРМЕНИЯ ЛОГИСТИК” ЕООД, чрез законния представител на дружеството, видно от приложената на лист 24 разписка. Ответното дружество е било редовно уведомено и за първото по делото заседание, видно от материалите на лист 28 и 29 от делото. В изпратеното до страната съобщение по чл.131 ГПК, както и в това за насроченото съдебно заседание, е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските. В съдебно заседание дружеството не изпраща законен или процесуален представител, като няма направено искане делото да се гледа в негово отсъствие.

            От друга страна, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищеца писмени доказателства, се налага изводът, че искът е вероятно основателен.

   В тази връзка съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, в който смисъл е и направеното от ищцовата страна искане, поради което искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

               От ищеца са претендирани направените по делото разноски, направени в настоящето производство, както и в производството по допускане на обезпечение, в размер на 955 лв., по представения списък по чл.80 ГПК, които следва да бъдат присъдени, тъй като са своевременно заявени и предвид представените доказателства, че са действително направени.

     Поради изложеното и на основание чл. 239, ал.2 ГПК съдът

       

Р Е Ш И:

 

              ОСЪЖДА АРМЕНИЯ ЛОГИСТИК” ЕООД, ЕИК 202371326, със седалище и адрес на управление с.Белащица, ул. „Дружба” № 11, със законен представител И.Б.Л.да заплати на „ТРИОНИКА ЛОГИСТИК“ ЕООД, ЕИК 202319479, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Алеко Константинов“ № 16, ет.4, със законен представител Д.Х.С. сумата от 751.16 лв. /седемстотин петдесет и един лева и 16 ст./ главница по фактура № 1281 от 04.08.2017г., от които 360 лв. превозно възнаграждение за извършен автомобилен превоз по заявка № 392 от 01.08.2017г. и 391.16 лв. обезщетение за неточно изпълнение по договора за автомобилен превоз, съгласно посочената заявка, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба – 21.12.2017г. до окончателното изплащане.

              ОСЪЖДА АРМЕНИЯ ЛОГИСТИК” ЕООД, ЕИК 202371326, със седалище и адрес на управление с.Белащица, ул. „Дружба” № 11, със законен представител И.Б.Л.да заплати на „ТРИОНИКА ЛОГИСТИК“ ЕООД, ЕИК 202319479, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Алеко Константинов“ № 16, със законен представител Д.Х.С. сумата от 955 лв. /деветстотин петдесет и пет/ направени по делото разноски.

 

              Решението не подлежи на обжалване.

              Ответникът може да търси защита срещу решението по реда на чл.240 ГПК.                                                 

 

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.