Гражданско дело 19591/2017 - Решение - 16-04-2018

Решение по Гражданско дело 19591/2017г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  1278                             16.04.2018 г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                  ХV граждански състав

 

На  шестнадесети април                   две хиляди и осемнадесета година

 

В публично заседание на тридесети март две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

                         Председател: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

Секретар: Катя Янева

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №  19591 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл. 439 от ГПК.

Ищецът С.Щ.Д., ЕГН **********,*** твърди, че ответното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Шести септември“ № 250 се е снабдило с изпълнителен лист по частно гражданско дело № 15804/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив, с който ищецът е осъден да заплати сумата от 291,06 лева – главница, представляваща неплатени задължения за консумирана питейна и отведена канална вода за периода от 28.03.2008 г. – 21.07.2010 г. за обект, находящ се в гр. ******, ул. „******“ № ****, ап. ***; сумата от 21,52 лева – мораторна лихва за периода от 28.03.2008 г. – 21.07.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от 11.10.2010 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 75,00 лева – разноски по делото. Твърди, че въз основа на издадения изпълнителен лист ответното дружество е образувало изпълнително дело № ****/**** г. по описа на ЧСИ ****************, с peг. № *** на КЧСИ и район на действие Окръжен съд – ***, за посочените суми. Счита, че не дължи на ответното дружество процесните суми, поради изтичане на погасителна давност, като се позовава на кратката тригодишна такава, визирана в разпоредбата на чл. 111, б. в от ЗЗД, тъй като се касае за периодични плащания. С оглед изложеното, от съда се иска да постанови съдебно решение, по силата на което да признае за установено, че ищецът не дължи на ответното дружество посочените суми.

Своевременно е постъпил отговор на исковата молба, с който исковете се оспорват. Заявява се, че вземанията по отношение на ищеца са във връзка с партида за имота, която е била заведена на името на майката на ищеца в качеството й на наемател на ОП „Жилфонд“, като освен нея в общинското жилище е бил настанен и ищецът. На основание писмо вх. № ******/***** г. от ОП „Жилфонд“ партидата е актуализирана на името на новия наемател, а именно ищецът в производството. Поради наличие на неплатени задължения по частно гражданско дело № 15804/2010 г. по описа на Пловдивски районен съд, VII граждански състав, е издаден изпълнителен лист за процесните суми. На дата ****** г. е образувано изпълнително дело № ****/***** г. по описа на ЧСИ **************, като в молбата за образуване са посочени конкретни изпълнителни способи, посредством които се прекъсва давността. Заявява се, че предвид липсата на възражения относно качеството потребител на ищеца, размерът на дължимите суми, както и основанието, на което същите са начислени, следва да бъде прието за безспорно между страните, че ищецът е имал качеството потребител на ВиК услуги за посочения обект, като по отношение на начина на начисляване на потребените количества вода, начина на отчитане и размера на сумите няма спор. По отношение на възраженията за изтекъл давностен срок се заявява, че на първо място изпълнителното дело не е прекратено по силата на разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, а именно перемпция. По изпълнително дело № ****/**** г. взискателят е поискал изпълнителни действия и делото не е прекратено по силата на закона. Всички молби на дружеството с искането за извършване на конкретни изпълнителни действия са приети от съдебния изпълнител и същият е предприел действия за насрочване на описи, респ. за налагане на исканите запори, като никъде в Тълкувателно решение № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, не е посочено, че следва да има успешност на поисканите действия, а и изрично е записано, че става въпрос за насочване на изпълнението. Вземането на ответното дружество по отношение на ищеца не е погасено и по давност. Още с образуването на изпълнителното дело е заявено какви изпълнителни действия следва да се предприемат, които с.и. по силата на закона е длъжен да предприеме. Още с молбата за образуване на изпълнителното производство е оправомощен с.и. да насочи изпълнението чрез извършване на описи на движими вещи и запор на вземанията на длъжника, като същият е предприел исканите действия. С оглед изложеното счита предявените искове за неоснователни и моли същите да се отхвърлят. Претендира и направените по делото разноски. 

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед доводите на страните, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от приложените изпълнителни дела № ***/ **** г. и № ****/ **** г. по описа на ЧСИ ******, с район на действие Окръжен съд – ****, се установява, че по силата на изпълнителен лист, издаден в полза на ответното дружество въз основа на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 15804/2010 г. на ПРС, VІІ гр.с., е било образувано изп.дело № ***/****г. и ****/ **** г. по описа на ЧСИ *********** с длъжник по изпълнението ищецът С.Щ.Д. за сумите от 291,06 лева – главница, представляваща неплатени задължения за консумирана питейна и отведена канална вода за периода от 28.03.2008 г. – 21.07.2010 г. за обект, находящ се в гр. *******, ул. „********“ № ***, ап. ***; сумата от 21,52 лева – мораторна лихва за периода от 28.03.2008 г. – 21.07.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от 11.10.2010 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 75,00 лева – разноски по делото. Ищецът оспорва вземането на ответното дружество, като прави възражение за изтекла погасителна давност. Не оспорва обстоятелството, че е имал качеството потребител на ВиК услуги за посочения обект, както и относно начина на начисляване на потребените количества вода и начина на отчитане, както и размера на сумите.

Молбата за образуване на изпълнително дело и предприемане на действия по принудително изпълнение – опис на движими вещи в дома на длъжника, опис на недвижими имоти, запор на вземания на длъжника, била подадена на ***** г./ л.84 от делото/. По искане на взискателя били направени справки относно притежавани от длъжника моторни превозни средства, както и относно доходите на същия, недвижимо имущество и банкови сметки. Предвид неоткриване на имущество на длъжника по изпълнението, то и не било извършено изпълнително действие. С молба от 06.11.2014 г. на пълномощника на взискателя /л.108 от делото/ е поискано насрочване на опис на движими вещи в дома на длъжника. С резолюция с.и. насрочил опис за ***** г. от 14,00ч. С протокол от същата дата с.и. констатирал, че таксите за насрочения опис не са внесени от взискателя, а и негов пълномощник  не се явил в кантората на ЧСИ и не предоставил превоз до адреса на длъжника, описът не бил извършен. С молба от 19.07.2017 г. пълномощникът на взискателя направил искане за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.432, ал.1, т.2 от ГПК, като с постановление от ***** г./л.112 от делото/ с.и. прекратил производството по изпълнителното дело, на основание чл.433, ал.1, т.2 от ГПК. След влизане в сила на постановлението взискателят получил изпълнителния лист, **** въз основа на него било образувано изпълнително дело № ****/ **** г. по описа на същия ЧСИ. Молбата за образуване на изпълнително дело и предприемане на действия по принудително изпълнение – опис на движими вещи в дома на длъжник, била подадена на ****** г./ л.61 от делото/. Със запорно съобщение от ***** г. бил наложен запор на вземанията на длъжника от „Банка ДСК“ ЕАД, връчено на третото задължено лице на ***** г. Получен бил отговор от третото лице,  с който с.и. бил уведомен, че по банковата сметка постъпват суми от пенсия и социални помощи, които са в несеквестируем размер.

Спорно между страните се явява обстоятелството дали процесните вземания са били погасени по давност, като ищецът е навел възражение за изтекла погасителна давност по чл.111, б.В от ЗЗД.

Съгласно действалите в процесния период Общи условия на ответното дружество, потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях В и К услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране.

В приетото в т.14 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК разбиране, се изтъква, че новият ГПК урежда заповедното производство като част от изпълнителния процес и затова заявлението за издаване на заповед за изпълнение не прекъсва давността. Тя се прекъсва с предявяването на иска за съществуване на вземането, но съгласно чл. 422, ал. 1 ГПК предявяването на този иск има обратно действие, само ако е спазен срока по чл. 415, ал. 1 ГПК. Ако иск не е предявен или ако е предявен след изтичането на срока по чл. 415, ал. 1 ГПК, давността не се счита прекъсната със заявлението. Следователно, с подаване на заявление по чл.410 от ГПК от ответника в настоящото производство давността не е била прекъсната.

Съгласно даденото в т.10 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик с. Б.Б., разрешение, прекъсването на давността с предявяването на иск и др. действия по чл. 116, б. "б" ЗЗД и прекъсването на давността с предприемането на действия за принудително изпълнение по чл. 116, б. "в" ЗЗД са уредени по различен начин. При изпълнителния процес давността се прекъсва многократно - с предприемането на всеки отделен изпълнителен способ и с извършването на всяко изпълнително действие, изграждащо съответния способ. Искането да бъде приложен определен изпълнителен способ прекъсва давността, защото с.и. е длъжен да го приложи, но по изричната разпоредба на закона давността се прекъсва с предприемането на всяко действие за принудително изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

Когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на 2 години, изпълнителното производство се прекратява на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК. В доктрината и съдебната практика е трайно установено разбирането, че прекратяването на изпълнителното производство поради т. нар. "перемпция" настъпва по силата на закона, а с.и. може само да прогласи в постановление вече настъпилото прекратяване, когато установи осъществяването на съответните правно релевантни факти.  

 

 

 

Във всички случаи на прекратяване на принудителното изпълнение с.и. служебно вдига наложените запори и възбрани, като всички други предприети изпълнителни действия се обезсилват по право, с изключение на изпълнителните действия, изграждащи тези изпълнителни способи, от извършването на които трети лица са придобили права (напр. купувачите от публична продан), както и редовността на извършените от трети задължени лица плащания.  

 

 

 

Без правно значение е дали с.и. ще постанови акт за прекратяване на принудителното изпълнение и кога ще направи това. Прекратяването на изпълнителното производство става по право, като новата давност е започнала да тече от предприемането на последното по време валидно изпълнително действие. Съгласно чл. 116, б. "в" ЗЗД давността се прекъсва с предприемането на действия за принудително изпълнение на вземането. Прекъсва давността предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ (независимо от това дали прилагането му е поискано от взискателя и или е предприето по инициатива на частния съдебен изпълнител по възлагане от взискателя съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ): насочването на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършването на опис и оценка на вещ, назначаването на пазач, насрочването и извършването на продан и т. н. до постъпването на парични суми от проданта или на плащания от трети задължени лица. Не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др.

С оглед така постановеното тълкуване, съдът намира, че с подаването на молба за опис на движими вещи в дома на длъжника по изпълнението на ******* г. давността е била прекъсната. Поради липса на имущество на длъжника обаче изпълнението не било насочено към имуществен обект на длъжника. Предвид факта, че взискателят не е поискал извършване на изпълнителни действия в двугодишен срок, считано от датата на първоначалното искане за насочване на изпълнение към имущество на длъжника, то е следвало с.и. да перемира делото, като прекратяването е настъпило по силата на закона, считано от 09.04.2013 г. Извършените след тази дата изпълнителни действия са без правно значение. Предвид прекратяване на производството по делото, то с обратна сила са се заличили последиците на образуване на изпълнителното производство, включително и прекъсването на давността. При образуване на новото изпълнително производство - на ******* г., е изтекъл срок над три години от датата на падежа на всяко от процесните периодични плащания.

 

 

 

 

Съгласно Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2011 г., ОСГК понятието "периодични плащания" по смисъла на чл. 111, б. "в" от Закона за задълженията и договорите се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви. В мотивите на същото решение е прието, че вземанията на топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, както и на доставчици на комуникационни услуги също съдържат изброените признаци на понятието, поради което са периодични плащания по смисъла на чл. 111, б."в" ЗЗД и за тях се прилага тригодишна давност.

 В тази насока съдът намира, че процесните главни вземания се явяват погасени по давност още към датата на образуване на новото изпълнително производство.

Съгласно разпоредбата на чл.119 от ЗЗД с погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността за тях да не е изтекла. Следователно, погасени по давност с оглед направеното възражение на ищеца са и задълженията за обезщетение за забава, което представлява акцесорна претенция. С оглед изложеното, съдът намира, че исковете се явяват основателни и следва да бъдат уважени.

Ищецът претендира разноски, като същите се констатираха в размер на 100лв. – заплатена държавна такса. На основание чл.38, ал.2 вр. с ал.1, т.2 от Закона за адвокатурата, на пълномощника на ищеца следва да се присъди сумата от 300лв. – адв. възнаграждение.

Ответникът претендира разноски, но предвид изхода на делото, такива не следва да бъдат присъждани.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че С.Щ.Д., ЕГН **********,*** не дължи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Шести септември“ № 250, сумата от 291,06 лева – главница, представляваща неплатени задължения за консумирана питейна и отведена канална вода за периода от 28.03.2008 г. – 21.07.2010 г. за обект, находящ се в гр. *******, ул. „*****“ № ***, ап. ***; сумата от 21,52 лева – мораторна лихва за периода от 28.03.2008 г. – 21.07.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от 11.10.2010 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 75,00 лева – разноски по делото, за които суми „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД се е снабдило с изпълнителен лист по частно гражданско дело № 15804/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив.

ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Шести септември“ № 250, ДА ЗАПЛАТИ на С.Щ.Д., ЕГН **********,***, сумата от 100лв./сто лева/ - разноски по делото.

ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Шести септември“ № 250 ДА ЗАПЛАТИ на адв.Е.И.,***, сумата от 300лв./триста лева/ - адв. възнаграждение, на основание чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните.

                  

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Десислава Кацарова

 

Вярно с оригинала!

КЯ