Гражданско дело 19394/2017 - Решение - 10-07-2019

Решение по Гражданско дело 19394/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 2916

 

 

гр. Пловдив, 10.07.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на десети юни  през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 19394 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила решение № 1072/18.03.2019 г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижим имот: Самостоятелен обект с ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.312.1.81, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрен със Заповед *** на И. д. на АГКК, находящ се: ***, с площ на имота от 58 кв.м., ведно с прилежащите части: избено помещение 15 /петнадесет/, с площ 4 /четири/ кв.м, при граници, от ляво: изба на ап. 14, отдясно – изба на апартамент 16, и коридор  и 0,950 % ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата; на същия етаж 56784.507.312.1.82, 56784.507.312.1.80, под обекта 56784.507.312.1.63, над обекта 56784.507.312.1.99 между: Т.В.К., ЕГН ********** с адрес *** и И.В.К., ЕГН ********** с адрес *** при квоти от 5/6 ид. части за Т.В.К. и 1/6 ид. част за И.В.К..

Страните притендират изнасяне на публична продан.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 30.05.2019 г. е видно, че стойността на на имота е 54200 лв. Съответно на това дела на ищцата е на стойност 45170 лв., на ответинка-9030 лв. Имота е неподеляем.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид характера на допуснатия до делба имот, липсата на отправени твърдения и събрани доказателства за възможната му поделяемост и, с оглед заявените от страните искания съдът намира, че делбата на съсобствеността неможе да се осъществи чрез възлагане на реален дял на всеки от съделителите. Ето защо като единствен възможен вариант за прекратяване на съсобствеността се очертава изнасянето на имота на публична продан.

Поради приключване на производството по делото страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПРС суми за ДТ в размер от 4 %  върху стойността на притежаваните от тях дялове от съсобствеността или ищцата- 1806,80 лв., а ответника- 361,20 лв.

Предвид характера на производството съдът намира, че в тежест на ответника следва да се поставят извършените от ищцата разноски по производството в размер от 1233,33 лв. за възнаграждение на назначения особен представител на ответника и  възнаграждение на вещо лице сторени от нея в негова полза.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот: Самостоятелен обект с ИДЕНТИФИКАТОР 56784.507.312.1.81, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрен със Заповед *** на И. д. на АГКК, находящ се:***, с площ на имота от 58 кв.м., ведно с прилежащите части: избено помещение 15 /петнадесет/, с площ 4 /четири/ кв.м, при граници, от ляво: изба на ап. 14, отдясно – изба на апартамент 16, и коридор  и 0,950 % ид.части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата; на същия етаж 56784.507.312.1.82, 56784.507.312.1.80, под обекта 56784.507.312.1.63, над обекта 56784.507.312.1.99 СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: 5/6 ид. части за Т.В.К., ЕГН ********** с адрес *** и 1/6 ид. част за И.В.К., ЕГН ********** с адрес ***.

          ОСЪЖДА И.В.К., ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 361,20 лв. (триста шестдесет и един лева и двадесет ст.) за държавна такса за производството.

          ОСЪЖДА Т.В.К., ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 1806,80лв. (хиляда осемстотин и шест лева и осемдесет ст.) за държавна такса за производството.

          ОСЪЖДА И.В.К., ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Т.В.К., ЕГН ********** с адрес *** сумата от 1233,33 лв. (хиляда двеста тридесет и три лева и тридесет и три ст.) за разноски за производството.

 

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

          Приканва страните в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да внесат дължимите от тях държавни такси по сметка на ПРС, като им указва, че при неизпълнение на задължението в предоставения им срок спрямо тях ще се предприемат действия по принудителното им събиране.

 

 

СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ