Гражданско дело 19109/2017 - Решение - 16-04-2018

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1289                                  16.04.2018 година                             град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІХ граждански състав, в публично заседание на трети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРИСТИНА ТАБАКОВА                                               

при участието на секретаря Павлина Попова

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 19109 по описа на съда за 2017 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по искова молба на „ДЗИ – Общо Застраховане“ ЕАД, ЕИК: 121718407, против Х.Х.Л., с която са предявени кумулативно съединени осъдителни искове по чл. 410, ал. 1 КЗ /213 КЗ /отм./.

            Ищецът твърди, че на 28.05.2012 г., в 10.00 ч., в гр. Пловдив, на бул. „М.“, до вход „*“ на Панаир Пловдив,  ответникът, при управление на л.а. „Фолксваген Голф“, с рег. № ******, поради движение с несъобразена скорост с пътните условия (мокър/хлъзгав път) е изгубил контрол над автомобила и е причинил ПТП с намиращия се пред него л.а. „Тойота Ланд Круизер“, с рег. № ******, управляван от К. Г. З., собственост на М. М. З.. Излага, че за настъпилото ПТП е съставен протокол за ПТП № *****/28.05.2012 г. от К. Р.– полицай на длъжност мл. авток.в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр. Пловдив, в който е отразен механизмът на ПТП, съответно е констатирана вината на ответника за настъпилото ПТП. Увреденият при ПТП „Тойота Ланд Круизер“, с рег. № ******, бил собственост на М. М. З..

             Сочи, че на основание застраховка „Каско+“ по застрахователна полица № **************от 23.03.2012 г., със срок на действие от 26.03.2012 г. до 25.03.2013 г. и уведомление на собственика на застрахования автомобил, била образувана преписка по щета № **************. Щетите по увредения лек автомобил /подробно описани/ били отремонтирани в официален сервиз на „Тойота“ – „Тойота – Тиксим“ ЕООД – клон Пловдив, като след извършването на ремонта, бил предаден на собственика, чрез неговия представител, с приемо – предавателен протокол на 31.10.2012 г., приет без забележки и възражения. За ремонта била издадена фактура № 1300020686/27.11.2012 г. за сумата от 3 196.52 лева с ДДС. Излага още, че по повод на заведената щета бил съставен и ликвидационен акт от застрахователя, като е определил общия размер на обезщетението по щетата в размер на 3 295.38 лева, като след направена търговска отстъпка в размер на 3 % била определена крайната цена на извършения ремонт в размер на 3 196.52 лева. С нареждане за масово плащане от  05.12.2012 г. превел сумата „Тойота – Тиксим“ ЕООД – клон Пловдив - автосервиза, където били отремонтирани щетите по автомобила.

             Твърди още, че при извършена справка за наличие или липса на валидна към датата на процесното ПТП застраховка „Гражданска отговорност“ за л.а. „Фолксваген Голф“, с рег. № ******, се установило, че към датата на ПТП – 28.05.2012 г. не е имало валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

             Излага още, че е изпратил до ответника 3 на брой регресни покани с изх. № 92-496/23.01.2013 г. (върната като непотърсена), с изх. № 92- 496/10.07.2013 г. (върната като непотърсена) и с изх. № 92-496/22.08.2013 г. (върната като непотърсена), с всяка от които е предоставил на ответника 15-дневен срок за възстановяване на сумата в размер на 3 211.52 лева, от които 3 196.52 лева – стойност на щетите и 15 лева – ликвидационни разходи, като в предоставените срокове, ответникът не е предприел каквито и да било действия за заплащане на задълженията си.

           На основание изложените съображения, искането е да се осъди ответникът да заплати сумата от 3 196.52 лева – главница, представляваща стойността на заплатеното застрахователно обезщетение. Претендира се и законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 01.12.2017 г. до окончателното изплащане. Претендират се разноски.

            Препис от исковата молба и приложенията към нея, са редовно връчени на ответника Х.Х.Л., по реда на чл. 46, ал. 2 вр. ал. 1 ГПК, чрез работодателя.

Ответникът Х.Х.Л. е бил редовно призован и за първото съдебно заседание. Същият е търсен на известния по делото адрес в рамките на повече от месец, като не е бил открит, нито друго лице, съгласно да приеме книжата. Ответникът следва да се счита за редовно призован за първото съдебно заседание, при условията на чл. 41, ал. 2 ГПК. В изпратените до същия съобщения – за препис от исковата молба с приложенията й, така и с определение по чл. 140 ГПК, изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноски.

            В открито съдебно заседание, проведено на 03.04.2018 г. не се е явил законен или упълномощен представител на ответника, няма и направено искане делото да се гледа в негово отсъствие. Същевременно ищецът, чрез пълномощника си, изрично е поискал на основание чл. 238, ал. 1 ГПК да бъде постановено неприсъствено решение срещу него.

Съдът намира, че всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение са налице. Ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба в срока по чл.131, ал.1 ГПК, не изпраща представител в първото по делото заседание, редовно призован, и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. От приложените към исковата молба писмени доказателства може да се направи извод за вероятна основателност на исковите претенции.

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 239, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 239, ал. 1 и 2 ГПК следва да се постанови такова решение, с което предявения иск да се уважи изцяло в предявения му размер, като се осъди ответникът да заплати на ищеца претендираната сума изцяло.

            Ищецът претендира направените по делото разноски, за които представя списък в общ размер от 722.86 лева, от които 127.86 лева - заплатена държавна такса и 544.51 лева с вкл. ДДС – заплатен адвокатски хонорар. С оглед изхода на спора същите следва да се възложат в тежест на ответника.

 

              По изложените съображения съдът 

 

Р Е Ш И:

 

              ОСЪЖДА Х.Х.Л., ЕГН **********, да заплати на „ДЗИ – Общо Застраховане“ ЕАД, ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 89Б, представлявано от г. из. д.К. Х. Ч.и из. д.М. К. Г., следните суми: сумата от 3 196.52 лева /три хиляди сто деветдесет и шест лева и петдесет и две стотинки/ – главница, представляваща стойността на заплатеното застрахователно обезщетение по застрахователна полица № **************от 23.03.2012 г. за причинени имуществени вреди на лек автомобил „Тойота Ланд Круизер“, с рег. № ******, управляван от К. Г. З., собственост на М. М. З., които щети са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие, настъпило на 28.05.2012 г., в 10.00 ч., в гр. Пловдив, на бул. „М.“, до вход „Е“ на Панаир Пловдив,  поради нарушаване правилата за движение по пътищата от Х.Х.Л., при управление на лек автомобил „Фолксваген Голф“, с рег. № ******, поради движение с несъобразена скорост с пътните условия (мокър/хлъзгав път) е изгубил контрол над автомобила и е причинил ПТП с намиращия се пред него л.а. „Тойота Ланд Круизер“, с рег. № ******, ведно със законна лихва върху главницата, считаното от датата на постъпване на исковата молба в съда – 01.12.2017 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 722.86 лева /седемстотин двадесет и два лева и осемдесет и шест стотинки/ - деловодни разноски в производството по гр.д. № 19109/2017 г. по описа на ПРС, IX гр.с..

 

           Решението не подлежи на обжалване.

           Ответникът може да търси защита срещу решението по реда на чл. 240 от ГПК.

           Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала: П.П.