Гражданско дело 18556/2017 - Решение - 29-03-2018

Решение по Гражданско дело 18556/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1107

 

 

гр. Пловдив 29.03.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на първи март през две хиляди и осемнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 18556 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от Н. П. К. с ЕГН ********** с адрес ***, П.П.Д. с ЕГН ********** с адрес *** чрез адв. И. против М.Г.М. с ЕГН ********** с адрес *** и Т.М.П. с ЕГН ********** с адрес ***  за допускане до делба между страните на недвижими имоти- нива с площ от 9.007 дка, четвърта категория, при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б., община К., местността „С.”, съставляваща имот № 010001 по плана за земеразделяне.; нива с площ от 16,009 дка, четвърта категории на земята при неполивни условия, находяща се в землището на Б., община К. местността  ‘‘Т.“, който имот по земеразделителен план на сьщото землище и местност ЕKATTE ***** има номер 017012; нива с площ от 18.829 дка. , четвърта категория на земята при неполивни условия. находяща се в землището на с. Б., община К., в местността „С.” с номер по плана за земеразделяне 027022; оризище с плош oт 20,897дка., четвърта категория, при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б. община К.. местността „ К. к.” с номер по земеразделителния план на същото землище 038009; използваема ливада с площ от 1,676 дка , четвърта категория при неполивни условия, находяща се и землището на с. Б., община К., местността „Г. Л.” с номер по  земеразделителния план на сьщото землище 001011; използваема ливада с площ от 3,784 дка, шеста категория при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б., община К., местността „ Г. Л.”, конто имот по земеразделителния план на същото землище има номер 001092; при квоти от по 1/6 ид. част за ответниците и по 2/6 ид. части за ищците.

         В исковата молба се твърди, че правото на собственост е придобито по наследство от П. П., на когото е била реституирана земята с решения на ПК от 1995 г.

В предоставения срок за отговор ответниците не заявяват становище.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателства-Решение № 2271/03.07.1995 г. и Решение № 211/03.07.1995 на ПК Калояново, скици на (на лист 13-18) видно, че заявениет за делба имоти са възстановени през 1995 г. на П. М. П. с ЕГН **********,***.

От представеното удостоверение за наследници № № 91/14.06.2016 г. е видно, че след смъртта си през 1993 г. е оставил като наследници живи към момента-дъщери-Н.П.К.; П.П.Д.; снаха-М.г.М. и внучка-Т.М.П..

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори между страните, а и от събраните писмени доказателства се установява, че същите са наследници на П. М. П., както и че на същия са възстановени по реда на ЗСПЗЗ заявените за делба недвижими имоти. Ето защо съдът намира, че страните са съсобственици на заявените за делба имоти и същите следва да се допуснат до такава между тях.

Тъй като съделителите са двама низходящи на починалия насредодател от един ред с право на заместване, следва да се приеме, че квота на Н.П.К. и П.П.Д. е от по 1/3 ид. част, а на М.Г.М. и Т.М.П. - по 1/6 ид. част.

Ето защо до делба следва да се допусне за заявеният в исковата молба имот между страните по делото при посочените по-горе квоти.

Водим от горното, Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следните недвижими имоти: нива с площ от 9.007 дка, четвърта категория, при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б., община К., местността „С.”, съставляваща имот № 010001 по плана за земеразделяне.; нива с площ от 16,009 дка, четвърта категории на земята при неполивни условия, находяща се в землището на Б., община К. местността ‘‘Т.“, който имот по земеразделителен план на сьщото землище и местност ЕKATTE ***** има номер 017012; нива с площ от 18.829 дка. , четвърта категория на земята при неполивни условия. находяща се в землището на с. Б., община К., в местността „С.” с номер по плана за земеразделяне 027022; оризище с плош oт 20,897дка., четвърта категория, при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б. община К.. местността „ К. к.” с номер по земеразделителния план на същото землище 038009; използваема ливада с площ от 1,676 дка , четвърта категория при неполивни условия, находяща се и землището на с. Б., община К., местността „Г. Л.” с номер по  земеразделителния план на сьщото землище 001011; използваема ливада с площ от 3,784 дка, шеста категория при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б., община К., местността „ Г. Л.”, конто имот по земеразделителния план на същото землище има номер 001092 МЕЖДУ Н.П.К. с ЕГН ********** с адрес ***, П.П.Д. с ЕГН ********** с адрес *** , М.Г.М. с ЕГН ********** с адрес *** и Т.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** ПРИ КВОТИ: от по 1/3 ид. части за Н.П.К. и П.П.Д. и по 1/6 ид. част за М.Г.М. и Т.М.П..

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на производството във втора фаза на делбата.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.