Гражданско дело 18556/2017 - Решение - 28-03-2019

Решение по Гражданско дело 18556/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №1210

 

 

гр. Пловдив, 28.03.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 18556 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила Решение № 1107 от 29.03.2018 г. на ПРС и решение №2259/06.06.2018 г. за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1107 от 29.03.2018 г. на ПРС, с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижими имоти:  нива с площ от 9.007 дка, четвърта категория, при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б., община К., местността “С.”, съставляваща имот № ** по плана за земеразделяне.; нива с площ от 16,009 дка, четвърта категории на земята при неполивни условия, находяща се в землището на Б., община К. местността ‘‘Т.”, който имот по земеразделителен план на сьщото землище и местност ЕKATTE ***** има номер **; нива с площ от 18.829 дка. , четвърта категория на земята при неполивни условия. находяща се в землището на с. Б., община К., в местността “С.” с номер по плана за земеразделяне **; оризище с плош oт 20,897дка., четвърта категория, при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б. община К.. местността “ К. к.” с номер по земеразделителния план на същото землище **; използваема ливада с площ от 1,676 дка , четвърта категория при неполивни условия, находяща се и землището на с. Б., община К., местността “Г. Л.” с номер по  земеразделителния план на сьщото землище **; използваема ливада с площ от 3,784 дка, шеста категория при неполивни условия, находяща се в землището на с. Б., община К., местността “ Г. Л.”, конто имот по земеразделителния план на същото землище има номер **между Н.П.К. с ЕГН ********** с адрес ***, П.П.Д. с ЕГН ********** с адрес *** , М.Г.М. с ЕГН ********** с адрес *** и Т.М.Т. с ЕГН ********** с адрес *** при квоти: от по 1/3 ид. части за Н.П.К. и П.П.Д. и по 1/6 ид. част за М.Г.М. и Т.М.Т..

С решение от 18.01.2019 г., постановено по делото, съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол, съобразно прието по делото заключение по назначената съдебно – техническа експертиза от 19.10.2018 г..

Страните не са отправили възражения.

Предвид това съда намира, че съставения проект за разделителен протокол с решение от 18.01.2019 г. следва да бъде обявен за окончателен.

На основание чл. 355 от ГПК съделителите ще следва да бъдат осъдени да платят държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела им, която за Н.П.К. и П.П.Д.  е от по 584,52 лв. и за М.Г.М. и Т.М.Т.- от по 468 лв..

 

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ОБЯВЯВА за окончателен предявения на Н.П.К., П.П.Д. , М.Г.М. и Т.М.Т. проект за разделителен протокол, съобразно приетото по делото заключение на вещото лице Й.Й. по СТЕ от 19.10.2018 г. както следва:

ДЯЛ I–ВИ - 2/6  ид. части-22,873 дка на стойност 15 000лева, включва:ПИ *- нива с площ 3,000дка за 2400, IV кат., местност „С.,” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № **- нива н. на П. М. П. ;**- нива на ****;***- пасище, мера на общ.К.;**- полски път на общ.К.; ПИ 0**- използв. ливада с  площ 1,676дка за 1680лв., IV кат. местност “Г. Л.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № **- използв. ливада на В.С.У.;**- използв. ливада н. на Т.К.Т.; **- предпазна дига на общ.К.; **- вътрешна река на държавата – МОСВ; ***- използв. ливада на Т.Х.П.; ПИ *** нива с площ 5,000дка за 3000лв., IV кат., местност „Т.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № **- полски път на общ.К.;**- нива на Н. К. К.;**- полски път на общ.К.;***- нива н. на П. М. П.;ПИ **- нива с площ 7,500дка за 4500лв., IV кат., местност “С.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ** нива н. на П. М. П.; *** полски път на общ.К.;***- нива ***;** нива на **;ПИ **- оризище с площ 5,697дка за 3420лв., IV кат., местност „К.к.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ***- оризище на И.М.Т.;** врем. неизп. нива на общ. К.; *- оризище н. на Я.Б.Д.;

ДЯЛ II-РИ - 2/6  ид. части, 24,113 дка на стойност 14 320 лева включва ПИ ***- нива с площ 3,000дка за 2400лв., IV кат., местност „С.,” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ***- нива н.на П. М. П.; ***- нива н. на П. М. П.; ***- нива на ***;***- полски път на общ.К.; ПИ *** използв. ливада с площ 3,784дка за 1520лв., VI кат., местност “Г. Л.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ***- използв. ливада н. на Л.М.П.;**- вътрешна река на държавата – МОСВ;*** използв. ливада на ***; ***- полски път на общ.К.;ПИ ***- нива с площ 5,000дка за 3000лв., IV кат., местност „Т.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ***- нива н. на П. М. П.;** нива н. на П. М. П.;**- полски път на общ.К.;**- полски път на общ.К.; ПИ **- нива с площ 8,329дка за 5000лв., IV кат., местност “С.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ***- нива н. на П. М. П.; **- нива н. на П. М. П.; ***- нива на Я.Б.Д.; **- полски път на общ.К.; ПИ ***- оризище с площ 4,000дка за 2400лв., IV кат., местност „К.к.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № **- оризище н. на П. М. П.; ***- оризище н. на П. М. П.; ***- врем. неизп. нива на общ. К.; *** врем. неизп. нива на общ.К.;

ДЯЛ III-ТИ - 1/6  ид. части,- 11,207дка на стойност 7 320лева включва: ПИ **- нива с площ 3,000дка за 2400лв., IV кат., местност „С.,” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ***- нива н. на П. М. П.; № 010133- полски път на общ.К.; № 010009- нива н. на М.Н.Т.; ***- нива на „***; ***- нива на ***; ПИ ***- нива с площ 3,000дка за 1800лв., IV кат., местност „Т.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи **- нива н. на П. М. П.; *** нива н. на П. М. П.; **- полски път на общ.К.; ***- полски път на общ.К.; ПИ ***- оризище с площ 5,200дка за 3120лв., IV кат., местност „К.к.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № *** оризище на П. М. П.; *** оризище н. на П. М. П. № **- врем. неизп. нива на общ. К. ;***- врем. неизп. нива на общ.К.;

ДЯЛ IV-ТИ - 1/6  ид. части-12,009дка на стойност 7 200лева: ПИ 027022-3- нива с площ 3,000дка за 1800лв., IV кат., местност “С.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № **- нива н.на П. М. П.; **- нива на **; **- нива н.на Т.И.С.; ***- нива н.на Н. Д.Б.; ***- полски път на общ.К.;ПИ ***- нива с площ 3,009дка за 1800лв., IV кат., местност „Т.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ** нива н.на П. М. П.; ** полски път на общ.К.; ** пасище, мера на общ.К.;** полски път на общ.К.; ПИ ** оризище с площ 6,000дка за 3600лв., IV кат., местност „К.к.” по КВС на землище Б., общ. К., при граници и съседи: № ***- оризище н.на П. М. П.;№ ** врем. неизп. нива на общ. К.; 0**- врем. неизп. нива на общ.К.;

ОСЪЖДА Н.П.К. с ЕГН ********** с адрес *** и  П.П.Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС държавна такса в размер от по 584,52 лв. (петстотин осемдесет и четири лева и петдесет и две ст.)

ОСЪЖДА , М.Г.М. с ЕГН ********** с адрес *** и Т.М.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС държавна такса в размер от по 468 лв. (четиристотин шестдесет и осем лева)

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Пловдивски окръжен съд, считано от връчването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за продължаване на съдопроизводствените действия по теглене на жребие.

        

Приканва страните в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да внесат дължимите от тях държавни такси по сметка на ПРС, като им указва, че при неизпълнение на задължението в предоставения им срок спрямо тях ще се предприемат действия по принудителното им събиране.

 

СЪДИЯ:/п./ Д. Тенева

Вярно с оригинала.

М.К.