Гражданско дело 18556/2017 - Решение - 06-06-2018

Решение по Гражданско дело 18556/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2259

 

Гр. Пловдив, 06.06.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на шести юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 18556 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

         Образувано е по молба на Т.М.Т. чрез адв. К. за поправка на постановеното по делото решение № 1107/29.03.2018 г., досежно грешното изписване на личното име на съделителката М.Г.М., както и фамилното име на молителката Т..

В предоставения срок за отговор ищците чрез адв. М. заявяват основателност на молбата.

Пловдивския районен съд, намира, че молбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, имащо правен интерес от поправянето, поради което се явява процесуално допустима.

         Като взе предвид събраните по делото доказателства и съобрази доводите на страните, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Исковата молба е подадена против М.Г.М. и Т.М.П.. В съдебно заседание на 01.03.2008 г.  по делото е уточнено, че  фамилното име на Т.М.П. е Т..

Видно от диспозитива на постановеното по делото решение 1107/29.03.2018 г. съделителката М.М. е отбелязана с лично име М., а съделителката Т.Т. с фамилно име П..

Предвид изложените факти съдът намира, че искането на молителката за поправка на решението е основателно и следва де се уважи като в диспозитива на решение 1107/29.03.2018 г. на страница трета от същото в абзац първи на ред двадесет и трети и двадесет и пети фамилното име „П.” се чете „Т.” и на ред двадесет и пети личното име „М.” се чете „М.”.

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 1107/29.03.2018 г. по гр. дело № 18556 по описа за 2017 г. на ПРС, при която в диспозитива на съдебното решение на страница трета от същото в абзац първи на ред двадесет и трети и  ред двадесет и пети фамилното име „П.” да се чете „Т.” и на ред двадесет и пети личното име „М.” да се чете „М.”.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.