Гражданско дело 18556/2017 - Определение - 04-11-2019

Определение по Гражданско дело 18556/2017г.

ПРОТОКОЛ № 12333

 

 

Година 2019                                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                                ІV граждански състав

На четвърти ноември                                                      2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                            

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

Секретар: Диана Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Тенева

гражданско дело  номер 18556  по описа за  2017 година.

На именното повикване в  10:17 часа се явиха:

        На второ четене:

        ИЩЕЦЪТ Н.П.К. – редовно призована, не се явява, за нея се явява  адв. М., с пълномощно по делото.

        ИЩЕЦЪТ П.П.Д. – редовно призована, не се явява, за нея се явява адв. М., с пълномощно по делото.

        ОТВЕТНИКЪТ М.Г.М. – редовно призована, не се явява и не се представлява.

        ОТВЕТНИКЪТ Т.М.Т. – редовно призована, не се явява и не се представлява.

          АДВ. М.: Да се  даде ход на делото.

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО.

         Заседанието е насрочено за теглене на жребие, с оглед влизане в сила на постановеното по делото решение, с което е обявен за окончателен проекта за разделителен протокол. Съгласно, което делбените имоти са обособени в четири дяла, като двата дяла са от по 1/3  ид. части, и другите два са от по 1/6 ид. части.

          С оглед решението за допускане на делбата и определените с него квоти, съдът намира, че първото жребие за разпределяне на дяловете от по 1/3 ид. части следва да се извърши между Н.К. и П.Д..

За фактическото осъществяване на тегленето на жребия, съдът изготви четири еднакви по форма и размер бели листа, върху които с римски цифри се изписаха дяловете, а именно І, ІІ, ІІІ и ІV.

 

         Пристъпи се към теглене на първото жребие.

 

         За първото теглене се използват двата еднакви листа с дялове І и ІІ, които се сгънаха по еднакъв начин. Същите се предоставиха за теглене на адв. М., като първо се тегли за Н.П.К., като по-възрастна от двете съделителки.

Пристъпи се към тегленето.

Адв. М. изтегли дял ІІ-ри за Н.П.К..

         Предвид това за П.П.Д. остава дял І - ви.

         Пристъпи се към теглене на второто жребие, което да се извърши между М.Г.М. и Т.М.Т. за разпределяне на дял ІІІ и ІV.

          Предвид това, че никоя от двете не се явява и не се представлява, то следва да се изтегли служебно от съда.

          Първо следва да бъде изтеглено за М.Г.М., като по- възрастна от тях двете. За второто теглене се използват двата еднакви листа с дялове ІІІ и ІV, които се сгънаха по еднакъв начин

           Съдът изтегли служебно за М.Г.М. дял ІІІ - ти.

           За Т.М.Т. остана дял ІV –ти.

  Листовете,  които се използваха следва да се прилажат към протокола и да станат   неразделна част от него.

        С оглед на така  изтегленият жребий, съдът намира, че недвижимите имоти включени в дял І-ви по обявения окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в дял на П.П.Д., недвижимите имоти включени в дял ІІ -ри по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в дял на Н.П.К.; недвижимите имоти включени в дял ІІІ –ти по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в дял на М.Г.М.; и недвижимите имоти включени в дал ІV -ти по обявения за окончателен проект за разделителен протокол следва да се поставят в дял на Т.М.Т..

  Предвид изложеното съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

  ПРИЛАГА листовете посредством, които се осъществи жребия в днешното съдебно заседание като неразделна част от настоящия протокол.

 

  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.П.Д. с ЕГН ********** ----------------------------------------------------------------------------------------

 

Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 18556/2017 г. по описа на ПРС-ІV-ти гр. състав.

УКАЗВА на страните, че определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес за присъстващите, а за неприсъстващите от връчването му.

          СЛЕД влизане на Определението за прекратяване на производството в сила, делото да се внесе в архив.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 10:28  часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: / п / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

                                                                  СЕКРЕТАР: / п /

ВЯРНО С ОРИГНАЛА: Д. Д.