Гражданско дело 17327/2017 - Решение - 18-06-2018

Решение по Гражданско дело 17327/2017г.

 

РЕШЕНИЕ

      

Номер   2404                            18.06.2018   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На осемнадесети юни две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание на осми май две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

 

                                               Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

 

Секретар: Теодора Георгиева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  17327                                                    по описа за   2017 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

 

Производството по настоящото дело е образувано по иск по чл. 144  вр. чл. 139 вр. чл. 140 ал.1 т.2 вр.149 от СК, предявен от З.Р. против А.Р.. Ищцата твърди, че ответникът е неин баща, като след навършване на пълнолетие ищцата продължава образованието си в университет. Били необходими средства за издръжка и образованието й. Твърди се, че ответникът има доходи и заплащането на издръжка не би представлявало особено затруднение. Моли ответникът да бъде осъден да заплаща издръжка от 500,00 лева месечно.

 От ответника е постъпил отговор в срок. Оспорват се част от наведените в исковата молба факти. Твърди се поисканата издръжка от 500лв. е непосилна за бащата. Ответникът не работел като с.. З. му с. било в., както и това на съпругата му. Моли искът да бъде отхвърлен.

След преценка на събраните по делото доказателства във връзка със становищата на страните, съдът приема следното:

Съгласно разпоредбата на чл.144 от Семейния кодекс родителите дължат издръжка и на своите навършили пълнолетие деца, ако същите продължават образованието си в средни и висши учебни заведения и не могат да се издържат от доходите си, като такава издръжка не се дължи, ако тя съставлява особено затруднение за родителя. Следователно, релевантните факти в настоящето производство са дали ищецът продължава образованието си след навършване на пълнолетие в средно и висше учебно заведение, както и дали може да се издържа от доходите и имуществото си. Какви са възможностите на ответника да заплаща издръжка. При разпределение на доказателствената тежест ищецът е страната, която следва да проведе пълно доказване на исковата си претенция.

Видно от представеното удостоверение за раждане, ответникът е баща на ищцата. От представеното удостоверение за раждане на ищцата се установява, че тя е навършила пълнолетие на ***.

Относно обстоятелството дали ищецът учи редовно в средно и висше учебно заведение, по делото има представени писмени доказателства, че е студент в У. Н..

Няма данни да е работела по трудово правоотношение, да притежава имущество. Относно доходите на ответника се установи, че не работи по трудово правоотношение. Притежава недвижимо имущество, от което декларира месечен доход в размер на ***лв. Посочената сума от *** лева месечно според съда е недостатъчна за Р. да издържа себе си. Ето защо и съдът приема, че присъждането на дори минимален размер издръжка в полза на ищеца би представлявало особено затруднение за ответника да я покрива. Поради това и не са налице законовите предпоставки искът да бъде уважен.

С оглед на изложеното съдът намира, че по делото не се доказва основанието за дължимостта на издръжка от родител на пълнолетно лице, продължаващо образованието си във висше учебно заведение. Ищецът безспорно се нуждае от средства, за да завърши образованието си. Ответникът не е във възможност да осигурява издръжка без това да представлява особено затруднение за него, каквото е изискването на чл. 144 от СК. Ето защо и съдът прие, че липсват законовите предпоставки да бъде уважен предявеният иск, а именно възможност за ответника да дава издръжка дори и в минимален законов размер, без особено затруднение. По изложените съображения и съдът намира, че предявеният иск следва да се отхвърли изцяло.

Ответникът претендира разноски, поради отхвърляне на иска и същите следва да се възложат върху ищцата.

         По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 144  вр. чл. 139 вр. чл. 140 ал.1 т.2 от СК, предявен от З.А.Р. ЕГН ********** против А.З.Р. ЕГН ********** за заплащане на месечна издръжка от 500 лева /петстотин лева/, считано от ***.

ОСЪЖДА З.А.Р. ЕГН ********** да заплати на А.З.Р. ЕГН ********** сумата от 400,00 лева /четиристотин лева/, представляващи направени от ответника разноски за адвокатско възнаграждение.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на съобщаването му на страните пред  ПОС.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:п/Т.Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

М.К.